Socialtjänstens insatser för våldsutsatta

Handläggaren kan beskrivas som en lots som stödjer och söker skydda den som utsatts för våld. Hjälpen bör ges utifrån ett helhetsperspektiv som tar fasta på den våldsutsattas hela livssituation. 

Förutom att se till att personen är i säkerhet kan insatserna handla om att informera, både om själva handläggningen och om de insatser som socialtjänsten kan göra. Informationen kan också handla om vilka insatser som andra myndigheter kan bistå med.

Det är bra att berätta hur en polisanmälan görs, om rätten till målsägandebiträde i vissa fall och om möjligheten till kontaktförbud. Till exempel kan åklagare fatta beslut om ett kontaktförbud avseende en gemen­sam bostad, sedan 1 januari 2022 är väsentlighetskravet borttaget.  

Helhetsperspektiv

Insatserna som ges bör beakta den våldsutsattas hela livssituation. Det har beskrivits att socialtjänstens funktionsindelning och specialisering kan hindra våldsutsatta kvinnor från att få en sådan hjälp. Samhandläggning kan vara en lösning, det vill säga att två handläggare från olika enheter handlägger ärendet tillsammans för att få ett bredare perspektiv. 

Olika typer av insatser

Samtal, till exempel i form av motiverande samtal (MI), är en typ av insats som socialtjänsten kan erbjuda. Samtalen kan syfta till att stärka personens självkänsla och öka hennes handlingsutrymme. 

En våldsutsatt kvinnas ekonomiska situation är av avgörande betydelse för hennes möjlighet att lämna förövaren. I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd anges utsatthet för ”våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott” som ett särskilt skäl att tillfälligt beräkna kostnader till en högre nivå än vad som är brukligt.

Boendet kan också vara av avgörande betydelse för den som utsätts för våld. Socialtjänsten ska vid behov kunna erbjuda stöd och hjälp i form av tillfälligt boende.

Hjälp med att hämta tillhörigheter

Det kan hända att en våldsutsatt kvinna behöver hjälp med att hämta kläder och andra personliga föremål från bostaden. Kanske har kvinnan tvingats lämna sin bostad akut och därför inte fått med sig tillhörigheter, varken till sig själv eller till sina barn.

Det ligger inom socialnämndens ansvar att så långt det är möjligt hjälpa den våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter i hemmet. Men socialtjänstens insats i en sådan situation är begränsad till att bara vara ett stöd för den våldsutsatta personen. Stödet kan innebära att handläggaren finns med när den våldsutsatta hämtar tillhörigheter i bostaden eller bistå med att ta emot tillhörigheter på en överenskommen plats. Samtidigt finns det risk att handläggaren gör intrång i bostaden om det inte finns ett inhämtat samtycke från förövaren om att gå in, därför kan det vara lämpligt att socialtjänsten inte följer med in utan finns i närheten.

Information på flera språk

Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. För dig i kommun, region och idéburen sektor. Till webbplatsen Infogeneratorn.se

Senast uppdaterad: 2022-01-12