Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap om vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck behövs för att personal inom socialtjänsten ska kunna uppmärksamma dem som utsätts eller riskerar att utsättas för våldet samt för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Socialtjänstens utredningar, insatser och riskbedömningar behöver vara anpassade till utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Att arbeta mot hedersvåld

Hedersförtryck är ett eget brott

Den 1 juni 2022 har en ny brottsrubricering införts i brottsbalken. Det nya brottet hedersförtryck handlar om upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Bestämmelsen har utformats på ett sätt som liknar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Brottet kan ge ett fängelsestraff på som lägst ett år och som högst sex år. 

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck ger stöd i arbetet

LÄRANDE EXEMPEL. För att våldsutsatta ska få adekvat hjälp behöver myndigheter arbeta på olika sätt och på olika nivåer. Ett exempel är att göra en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som ger viktig kunskap till det fortsatta arbetet. I Lunds kommun används den kunskapen bland annat till att förbättra rutinerna. Utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck samt ett konkret stöd i ärenden får yrkesverksamma i Västra Götaland genom Barnahus Fyrbodal i Trollhättan.
Lärande exempel om kartläggning av hedersrelaterat våld i Lunds kommun
Lärande exempel om Barnahus Fyrbodal som ger stöd i ärenden om hedersrelaterat våld

Kollage med omslag och logga, omslaget visar ett ansikte på en träskulptur och loggan består av en överblommad maskros.

Webbkurs om heder

Illustration från Länsstyrelsen Stockholms webbkurs om heder.

Länsstyrelsen Stockholm har utvecklat "Webbkurs heder" med syfte att ge yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola en grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Webbsidan webbkursheder.se 

Stöd till yrkesverksamma om hedersvåld

Webbplatsen hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. På webbplatsen finns information för dig som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland driver även en nationell stödtelefon för dig som är yrkesverksam och som behöver råd och stöd. Numret är 010-223 57 60.
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se 

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda

1. våldsutsatta vuxna,
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.

Senast uppdaterad: 2022-09-08