Mölndals skolor och fritids utbildas om våld

2020-08-21

Socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. För att nå ut brett med utbildningen kontaktade man skolförvaltningen som gav klartecken. Tanken är nu att personalen ska skapa kompetensteam mot våld på skolorna och på fritidsgårdarna.Webbutbildning i Mölndal om våld i ungas nära relationer

De har träffats via sociala medier och båda använder appen Snapchat. Nu följer killen hur tjejen rör sig på kartan som finns i appen, han vet precis var hon är hela tiden. Och om hon inte svarar direkt på hans meddelanden blir han arg.

Elsa Björklund som är fältsekreterare i Mölndals stadFältsekreterare Elsa Björklund arbetar inom socialtjänsten i Mölndal stad. Hon och hennes kolleger Elenore Thor och Signe Johansson har mött många unga som berättar samma historia. Om hur de förväntas kunna uppge exakt var de är och vad de gör hela tiden. Enligt henne är den ständiga kontrollen helt normaliserad bland unga i dag.  ­

– Mitt uppdrag som fältsekreterare är främst uppsökande och förebyggande. Vi möter unga ute på kvällar och helger och i skolor samt sociala medier. Vi får ofta höra hur unga i kärleksrelationer alltid kräver att veta var den andra är. Det är så normaliserat att man inte ens tycker att det är konstigt, säger Elsa Björklund.

Informerar unga om våld

Fältgruppen i Mölndals stad ägnar mycket tid åt att sprida kunskap bland ungdomar om vad kontrollen innebär och vad den kan leda till.

– Unga pratar med oss om detta och då är det vår skyldighet att arbeta förebyggande i frågan. Vi jobbar ofta förebyggande för att få stopp på det psykiska våldet och på kränkningar. Att kontrollera sin partner på det sättet kan leda till mer våld. Vi får också många frågor från unga om vad det innebär att vara tillsammans. Ungdomarna behöver lära sig mer om sex, samtycke, sexuellt våld och om lagstiftningen, säger hon.

Utbildning av skol- och fritidspersonal om våld

Genom en satsning som genomförts med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Västra Götaland har även ett femtiotal skol- och fritidsanställda fått utbildning om våld.

– Eftersom vi har sett behovet av mer kunskap hos ungdomarna ville vi nå de vuxna i de ungas närhet som kan arbeta våldsförebyggande. Vi vill att ansvaret ska ligga hos de vuxna. Vi vände oss direkt till cheferna i skolförvaltningen med vårt erbjudande. De nappade och bjöd i sin tur in alla rektorer i kommunen, säger Elsa Björklund.

– Alla som arbetar med barn och unga har ett jätteansvar att både förebygga och upptäcka våld. Skolans och fritidsverksamheternas personal möter unga varje dag. Man kan ju se skolan som ungdomarnas arbetsplats där de måste kunna vara trygga. Så är det inte alltid. I skolan kan den som är utsatt för våld tvingas möta sin förövare dagligen. Personalen behöver bland annat lära sig att förstå varningssignaler för att kunna upptäcka våldsutsatthet, säger Elsa Björklund.  

Grunden i utbildningen är webbkursen om våld 

Den första delen av utbildningen gavs digitalt på grund av coronapandemin i juni 2020. Den andra delen som bestod av en spridningskonferens genomfördes i augusti. Grunden i utbildningen är ”Webbkurs om våld” som utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. För att ge utbildningen en särskild inriktning mot unga användes material från webbplatsen ungasrelationer.se som drivs av stiftelsen 1000 möjligheter samt stiftelsens ettårsrapport. Fakta om bland annat digitalt våld och om varningssignaler bland unga lades till.

 – Unga är mycket mer digitalt aktiva än många vuxna. Unga kan vara ihop med sin partner bara digitalt via sociala medier, de kanske inte pratar så mycket men chattar och skickar bilder. När det sedan tar slut kan bilderna användas mot en. Partnern kan hota med att sprida rykten och bilder som hämnd, så kallad hämndporr, vilket är en brottslig handling, säger Elsa Björklund.  

Ökad frånvaro i skolan är en varningssignal

Att en elev börjar vara borta från skolan är en varningssignal som skolpersonal behöver känna till och vara uppmärksam på, enligt Elsa Björklund.

– En annan sådan signal är om eleven får en försämrad psykisk hälsa. Att det nu finns baskunskap på alla skolor och fritidsgårdar gör att skolorna kan förebygga och upptäcka våldsutsatthet genom att aktivt ställa frågor om våld. De som har utbildats kan också stötta kolleger i deras arbete. Vi vet att det på en del skolor kommer att skapas kompetensteam som ska driva detta vidare, säger Elsa Björklund.

Spridningskonferensen genomfördes också digitalt. Den var öppen för personal i hela landet som arbetar med unga och totalt deltog drygt 300 personer. Deltagarna bjöds in via olika nätverk.

– Vi spred inbjudan till fältgrupper över hela Sverige och Åland genom Riksförbundet för Fältarbete. Vi informerade också personal inom Mölndals Stad internt och skickade den till ungdomsmottagningar i Göteborg och kranskommuner. Dessutom använde vi oss av sociala medier, säger Elsa Björklund.

Intervju med Linda Haag Pannas, skolkurator i Mölndals stad, som deltagit i utbildningen samt spridningskonferensen. 

Fakta:

Utbildningen som har Webbkurs om våld som grund gavs för skol- och fritidsanställda från sju kommunala grundskolor och en friskola samt sex fritidsgårdar och mötesplatser i Mölndal.

Mellan två och fem medarbetare från varje skola samt samtliga fritidsledare deltog i den digitala utbildningen som genomfördes i juni 2020.

Spridningskonferensens tema var våld i ungas nära relationer. Den innehöll föreläsningar såsom normer, porrens inverkan på ungas liv och vikten av att arbeta våldspreventivt.

Att arbeta förebyggande

Två kvinnor som står tillsammans i en skolkorridor vid en rad med röda och blå skåp. Den ena kvinnan har långt mörkt hår, den andra långt ljust hår.
Charlotte Lindgren är verksamhetschef på Elevhälsan i Högsby. Josefin Boman är kurator. Foto: Kristina Wirén

Här hittar du lärande exempel om att förebygga våld, som till exempel elevhälsan i Högsby arbetar med i skolorna.

Senast uppdaterad: 2023-07-01