Mall underlättar utredning om skydd och stöd

2014-11-17

När handläggarna inom socialtjänsten på Södermalm i Stockholm utreder behovet av skydd och stöd hos våldsutsatta vuxna använder de en strukturerad utredningsmall och flera olika bedömningsinstrument.
– Med hjälp av dessa blir handläggarna bättre på att bedöma målgruppens behov, säger Ulrika Sandberg, projektledare på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Ulrika Sandberg som är projektledare på Södermalms stadsdelsförvaltning.
Ulrika Sandberg, projektledare
med kollega

Mottagningsenheten på den sociala avdelningen vid Södermalms stadsdelsförvaltning har en våld i nära relation-grupp som består av fyra handläggare. De tar emot och utreder ansökningar och anmälningar som gäller våldsutsatta vuxna.

– Det är oftast kvinnor som söker stöd. Det kan handla om en konkret ansökan om ett skyddat boende eller att de säger att de inte vågar gå tillbaka hem, säger Ulrika Sandberg.

Handläggningsprocessen ser likadan ut som för andra ärenden inom socialtjänsten.

– Eftersom vi jobbar med vuxna bygger det på frivillighet, vill man ha stöd och hjälp så inleder vi en utredning.

Handläggaren har då en mall som stöd för att utreda våldsutsatthet. I mallen finns olika rubriker som ska besvaras för att handläggaren ska kunna ta ställning till vilka behov personen har.

– Vi bedömer dels skyddsbehov här och nu akut, dels personens stödbehov. Vilket våld handlar det om, hur är allvarlighetsgraden och hur omfattande är det? Vi bedömer också risken för att våldet ska fortsätta, säger Ulrika Sandberg.

De går även igenom den sociala situationen, som boende, ekonomi och om personen har barn.

Utvecklad utredningsmall

I utredningarna använder handläggarna flera olika standardiserade bedömningsinstrument. Dels FREDA och PATRIARK, dels ett relativt nytt instrument som heter Diari (Decision making in abusive relationships).

– Det är ett kanadensiskt instrument som vi prövar i projektform i vår verksamhet 2014 och 2015, säger Ulrika Sandberg.

Den utredningsmall handläggarna på socialtjänsten på Södermalm använder togs ursprungligen fram av kvinnofridsteamet på Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning, men Ulrika Sandberg har omarbetat den med utgångspunkt i Diari. Hon kom i kontakt med Diari när hon arbetade som handläggare på socialtjänsten inom just Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning.

– Diari handlar om att identifiera vilka svårigheter eller hinder det finns för den våldsutsatta personen att lämna relationen. Tanken är att vi ska få ihop bedömningsinstrumentet Freda med Diari, att de två tillsammans ska kunna ge oss en heltäckande bild av kvinnans behov. Förhoppningen är att vi ska kunna ge ett mer individanpassat stöd, säger Ulrika Sandberg.

Ställer frågor om våld på rutin

För att tidigt upptäcka våldsutsatthet ställer handläggarna i flera av verksamheterna inom socialtjänsten på Södermalm rutinmässigt frågor om våld.

– Det går inte att bara fråga på indikation, det blir för svårt att avgöra vad som är en indikation. Dessutom finns frågan om våldsutsatthet med sedan tidigare i de bedömningsinstrument som används i andra delar av socialtjänsten, som till exempel när det gäller försörjningsstöd, säger Ulrika Sandberg.

– Vi säger att den här frågan är rutin och att vi ställer den till alla. Om vi får ja använder vi de kortfrågor som finns i bedömningsinstrumentet FREDA när vi går vidare.

Läs mer:

Socialstyrelsens webbsida om den standardiserade bedömningsmetoden FREDA

Socialstyrelsens webbsida om bedömningsmetoden PATRIARK

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01