Lättare att följa upp skyddade boenden med checklista

2018-02-07

Skyddade boenden är en mycket viktig del i stödet till personer som utsatts för våld. Därför är det också viktigt att boendena håller hög kvalitet. Nu finns en checklista som gör det enklare för kommunerna att följa upp skyddade boenden.

Kommunerna har enligt lagen ansvar för att säkerställa kvaliteten i verksamheter som de anlitar för att utföra socialtjänst. För att underlätta för kommunerna att följa upp skyddade boenden har länsstyrelserna tagit fram en checklista.

Margareta Johansson som är utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Skåne
Margareta Johansson, utvecklingsstrateg

Checklistan finns tillgänglig på webben och innehåller detaljerade frågor att gå igenom tillsammans med verksamhetsansvarig på boendet. 

− Checklistan är tänkt att fungera som en lathund för uppföljning. Den kan spara tid för kommunerna då de inte behöver ta fram egna uppföljningsfrågor, säger Margareta Johansson, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Skåne och en av de som arbetat fram checklistan.

− Med checklistans hjälp ska även den som inte är så van vid att göra uppföljningar kunna känna sig trygg med uppgiften. 

Checklista bjuder in till dialog 

För att stödet till våldsutsatta ska fungera så bra som möjligt är det centralt att kommunerna och de skyddade boendena samverkar för att komplettera varandra.

− Vi tänker att checklistan kan fungera som underlag vid en dialog mellan kommunen och det skyddade boendet. Det finns ett stort intresse från skyddade boenden att få berätta om sin verksamhet. Genom att gå igenom checklistan tillsammans får man en gemensam bild av vilket stöd boendet kan erbjuda, säger Margareta Johansson.

Att använda checklistan

Det första avsnittet i checklistan samlar basfakta om boendet som hur många platser man erbjuder. Andra avsnitt tar upp frågor som boendets säkerhetsrutiner, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller som pratar annat språk än svenska, samt personalens specialistkunskap.

Illustration från checklistan
Illustration från checklistan

Ett avsnitt handlar om möjligheten för boendet att ta emot barn och hur stödet till barn i sådana fall ser ut.

− När det finns medföljande barn är det viktigt att veta om boendet har upparbetade kanaler för skolgång eller förskola. Det är heller inte säkert att boenden som tar emot barn kan erbjuda barnen allt stöd som de behöver och då kan socialtjänsten behöva komplettera med andra insatser, säger Margareta Johansson.  

Ett annat avsnitt handlar om samverkan med socialtjänsten.

− Med checklistan som stöd kan man ställa frågor om hur det skyddade boendet vill att samarbetet med socialtjänsten ska fungera. Frågorna kan fungera som ett sätt för socialtjänsten att få respons på sitt eget sätt att arbeta, säger Margareta Johansson.

En kommun kan välja att använda hela checklistan för uppföljning eller bara vissa delar. Det går också bra att lägga till egna frågor.

− Ett förslag är att skicka checklistan till det skyddade boendet en tid innan man ska göra uppföljningen. Då hinner verksamheten förbereda sig på vad det är socialtjänsten vill veta.

− En annan idé kan vara att dra igenom alla frågorna i checklistan den första gången man gör en uppföljning med ett boende. Vid nästa tillfälle kanske man bara fokuserar på områden där det fanns frågetecken, säger Margareta Johansson.

Många frågor att utreda inför placering på boende

Marie Persson är familjefridssamordnare på socialförvaltningen i Hässleholms kommun. Hon upplever att det ofta är ett dilemma att få information om skyddade boenden och deras specifika kapacitet.  

Marie Persson som är familjefridssamordnare i Hässleholms kommun.
Marie Persson, familjefridssamordnare

Hässleholms kommun har gjort uppföljningar av skyddade boenden sedan 2011. Nu använder de länsstyrelsernas checklista för uppföljning.

− När en person behöver plats på ett boende är det många frågor som måste utredas före placeringen. Om det gäller en äldre person kanske hemtjänsten måste kunna komma in på boendet, finns det möjlighet till det? Får husdjur följa med? Tar boendet emot personer med missbruk? Finns det personal även på natten? Har boendet något skalskydd? Det är många detaljer som kan bli problematiska, säger Marie Persson.

− Med checklistans hjälp kan man skapa ett jättebra underlag för att kunna matcha en klient med rätt boende.

Från och med ­­2018 ska Hässleholms kommun även följa upp skyddade boenden de anlitar på andra orter runtom i landet.

Enligt Marie Perssons erfarenhet varierar kvaliteten stort mellan skyddade boenden.

− Även de skyddade boendena blir ju hjälpta av checklistan eftersom de får veta vad socialtjänsten kan efterfråga, vad klienterna kan behöva och vad de själva faktiskt kan erbjuda. Det blir som en win-win för alla parter.

Länsstyrelsernas material "Checklista – uppföljning skyddat boende" (pdf, 2017)
Länsstyrelsernas material "Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende" (pdf, 2017)

Fakta

Kommunens ansvar för uppföljning

Socialtjänstlagen 2001:453, 3 kap. 3 paragrafen
”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”  

SOSFS 2014:4, 3 kap. 3 paragrafen
”Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska göras.”

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01