Skånes kommuner utbildas tack vare samverkan

2019-12-12

Det kan vara svårt för kommuner att på egen hand utbilda alla medarbetare om våld i nära relationer. I Skåne län har man löst problemet genom att starta ett Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Efter fem års verksamhet har de samarbete med 19 olika kommuner.

Hanna Hansson på Länsstyrelsen Skåne och  och Paula Rydholm som är utvecklingssekreterare.
Hanna Hansson från Länsstyrelsen i Skåne och Paula Rydholm från Kompetenscentrum mot våld
i nära relationer. 

En av de stora utmaningarna både för kommuner och hälso- och sjukvård är att se till att kunskap och kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid finns inom alla verksamheter. Inom många yrkesområden är tempot högt och personalomsättningen stor och kraven många. För att arbetet mot våld ska fungera måste utbildning ske löpande.

– Det behövs ett uthålligt långsiktigt arbete i insatserna mot våld i nära relationer. Tyvärr så handlar det ofta istället om tidsbegränsade insatser med kortsiktig finansiering. Det är viktigt att bygga strukturer som håller över tid, säger Hanna Hansson, utvecklingsledare på enheten för social hållbarhet på länsstyrelsen i Skåne.

Samarbete för kontinuerlig utbildning

Landets länsstyrelser har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i de olika länen. I Skåne gjorde länsstyrelsen 2011 en undersökning som visade att kunskapsnivån kring våld i nära relationer i länets 33 kommuner var alltför låg. Det var starten till att Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bildades.

Hanna hansson från Länsstyrelsen Skåne– Både länsstyrelsen och flera av kommunerna i länet såg ett behov av att samarbeta för att höja kompetensen och se till att utbildning om våld i nära relationer sker kontinuerligt, säger Hanna Hansson.

Länsstyrelsen är med och finansierar Kompetenscentrum mot våld i nära relationer som har Malmö stad som huvudman. Samtliga kommuner i Skåne har möjlighet att sluta ett avtal med Malmö stad och de betalar då en avgift beräknad per kommuninvånare.

Paula Rydholm, utvecklingssekreterare– Om man sluter avtal får man ett visst antal utbildningar per år, tre till sex stycken beroende på kommunens storlek. Då åker vi ut och håller utbildningar på plats i kommunen, säger Paula Rydholm, utvecklingssekreterare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Paula Rydholm, som är socionom och har gått utbildarkurs på Nationellt centrum för kvinnofrid, har varit med från starten.  Hon berättar att det under första året var sju kommuner som slöt avtal och nu fem år senare är det 19 kommuner som får utbildning genom Kompetenscentrum.

Alla verksamheter utbildas om våld

Grundtanken har från start varit att ge kommunerna basutbildning som riktar sig till alla typer av verksamheter, så att alla medarbetare har kunskap om våld i nära relationer och har rätt kompetens att ställa frågor om våld.

– Vi måste bli bättre på att upptäcka våldet och vi måste även jobba med tidigt förebyggande insatser. Traditionellt har det inom kommunen varit socialtjänsten som gett stöd och skydd men flera delar av kommunens verksamheter, som skola och förskola, behöver engageras i arbetet för att förebygga våld, säger Hanna Hansson på länsstyrelsen i Skåne.

I takt med att fler kommuner tillkommit så har Kompetenscentrum utvecklat sin verksamhet.

– Vi vill vara flexibla och kunna bemöta det som kommunerna efterfrågar. Vi har till exempel tagit fram en utbildning om hedersvåld på efterfrågan, säger Paula Rydholm.

Utbyte av kunskap i forskarnätverk

En annan del av verksamheten är utbytet av kunskap, något som är viktigt för alla parter. Det finns ett forskarnätverk knutet till verksamheten där forskare från främst Malmö och Lunds universitet träffas tillsammans med yrkesverksamma från de olika kommunerna.

– Vi vill bygga broar mellan praktik och forskning. Forskarna får idéer och uppslag och de yrkesverksamma bidrar med kunskap om det dagliga arbetet och kan få hjälp om de till exempel behöver utvärderingar, säger Paula Rydholm.

För Länsstyrelsen Skåne ger samarbetet en ännu bättre inblick i kommunernas behov.

– Kompetenscentrum är ofta ute i kommunerna och utbildar. Genom att vi har en så nära samverkan kan vi få input kring vilka behov som finns i länet och på så sätt vässa våra insatser, säger Hanna Hansson.

Under de fem åren Kompetenscentret har funnits så har det politiska stödet varit brett. Varje år har antalet kommuner som sluter avtal ökat och Paula Rydholm ser positivt på verksamhetens framtid.

– Att jobba med utbildning om våld i nära relationer är ett förebyggande arbete. Det ger yrkesverksamma en trygghet i att veta vad man ska och på sikt kommer man åt även andra sociala problem som kan uppstå när det förekommer våld.

Fakta

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Länsstyrelsernas roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. De arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer finns i Skåne och erbjuder följande utbildningar:

Basutbildning
En omfattande utbildningsinsats under tre halvdagar där deltagarna får en grundläggande kunskap i ämnet våld i nära relationer. Ges på plats ute i kommunerna.

Metodutbildning
Utbildningar inom Socialstyrelsens hot- och riskbedömningsinstrument FREDA och PATRIARK som används vid möten med brukare som är utsatta för våld i nära relation.

Temadagar
Anordnas två gånger per år för deltagare inom Kompetenscentrums avtalskommuner. Temadagarna utgår från aktuella ämnen och specialister inom respektive områden bjuds in. Teman har bland annat varit våld mot äldre, dödligt våld, utövande av våld samt våld mot ensamkommande barn och ungdomar.

Uppdragsutbildning
Ges utifrån önskemål i avtalskommunerna. Kompetenscentrum erbjuder fördjupade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, våldspreventivt arbete samt inom våld mot ensamkommande barn och ungdomar.

Endagsutbildning
Ett alternativ till basutbildningen som kan passa exempelvis större arbetsgrupper som behöver få grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.

Webbkurs med yrkesspecifik uppföljningsdag
Ett alternativ till ovanstående utbildningar är en yrkesspecifik utbildning. Deltagarna genomgår då enskilt NCK:s webbkurs som ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer. Därefter får de gå en heldagsutbildning med särskild inriktning mot tre olika målgrupper: våld mot äldre kvinnor, våld mot kvinnor med funktionsvariation, våld mot kvinnor med missbruksproblematik

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01