Fokus på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

2014-09-16

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som ofta glöms bort i arbetet med våld i nära relationer. Det säger Anna Fridell, utvecklingsledare på vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. I kommunens kommande handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor lyfts gruppen särskilt fram.

Anna Fridell som är utvecklingsledare på vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun
Anna Fridell, utvecklingsledare
på vuxenförvaltningen i Eskilstuna
kommun

Vuxenförvaltningen ansvarar för kommunens vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att de bland annat har hand om daglig verksamhet, boendestöd och kontaktpersoner. Som utvecklare arbetar Anna Fridell med områdena jämställdhet och folkhälsa, och där ingår frågor om våld.

– Vi måste bli bättre på att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Det är exempelvis viktigt att boendestödjare har kunskap om våld i nära relationer för att kunna förstå om något inte står rätt till, säger hon.

Ny omarbetad handlingsplan

I slutet av november ska Eskilstunas kommunfullmäktige fatta beslut om den nya och reviderade handlingsplanen Eskilstuna – FriStad för kvinnor som Anna Fridell varit med och omarbetat. Det är en omfattande plan med mål och åtgärder för att förebygga och minska våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och där lyfts bland annat gruppen kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning fram.

– Arbetet i kommunen behöver blir mer strukturerat. Alla ska ha rutiner som är uppdaterade, kända i verksamheterna och där det tydligt framgår vem som är ansvarig för att göra vad. Den reviderade handlingsplanen blir utgångspunkten, säger Anna Fridell.

Utbildning är en viktig del i arbetet, och i verksamhetsplanen för 2015 står att samtliga medarbetare inom förvaltningen ska utbildas i frågor om våld i nära relationer under året. 

– Generellt måste vi också skapa tid och utrymme för att personalen ska kunna hantera det de ser i sitt arbete. De måste veta vad de ska göra och kunna agera direkt.

Stort intresse för samtal i grupp

Under våren 2014 utbildade vuxenförvaltningen 15 personer till gruppledare i det så kallade VIP-programmet, en våldsförebyggande, strukturerad gruppverksamhet. Bland annat deltog boendestödjare, en psykolog och en kurator från vuxenhabiliteringen och en pedagog från gymnasiesärskolan i utbildningen. Under hösten 2014 startade sedan sex grupper med kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning.

– Vi hade kvinnogrupper tidigare, men kände ett behov av att kunna utveckla och kvalitetssäkra arbetet. Det finns ett väldigt stort behov av att prata om viktiga saker, kanske speciellt i den här gruppen.

Träffarna bygger på olika teman, som känslor, relationer, gränssättning och våld. Syftet med grupperna är att förebygga utsatthet, men också att skapa möjligheter att berätta om det man varit med om. Intresset har varit mycket stort och 56 kvinnor och män deltar i grupperna.

Om våld mot en kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning upptäcks så kommer personalen att samarbeta med kommunens STOPP-verksamhet, som vänder sig till kvinnor och män som utsatts för våld. STOPP-verksamheten är en samverkan mellan socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs, polisen, åklagarkammaren, kriminalvården och landstinget.

Kunskap om våld behövs i alla delar

Anna Fridell vill att kunskap om våld ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Hon tar upphandling som ett exempel. Vid ett tillfälle blev en kvinna trakasserad i en färdtjänsttaxi, och det visade sig omöjligt för företaget att se vilken förare som hade kört taxin, eftersom förarna kunde byta turer utan att det registrerades.

– Vi behöver förtydliga vissa delar i upphandlingen, exempelvis ska man kunna se vem som kört. Chaufförerna behöver också ha kunskap om att resan kan upplevas som otrygg av vissa personer med funktionsnedsättning och veta hur de kan medverka till att skapa trygghet, säger Anna Fridell.

– Det finns mycket kvar att göra, men vi har ambitioner.

Eskilstuna kommuns handlingsplan "En fristad för kvinnor. Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017. Kortversion" (pdf, 2015)

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01