Tvångs- och barnäktenskap svåra frågor för socialtjänsten

2016-06-20

Hotande tvångsäktenskap kan kräva snabba ingripanden av socialtjänsten. Men det riktigt svåra kommer efteråt för de flickor som tvingas bryta med sina familjer. Det menar socialsekreterare Petra Persson i Norrköpings kommun.

Affisch som tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland.
Affisch som tagits fram av
Länsstyrelsen Östergötland.

Oron bland dem som lever med hedersrelaterad problematik och riskerar att bli bortgifta ökar ofta inför längre ledigheter som sommarlovet. Inte sällan fångas detta upp inom skolans värld, av en lärare eller kanske en skolsköterska. Därför anser socialtjänsten i Norrköping att ett nära samarbete med skolan är särskilt viktigt.

– Sedan ett år tillbaka har vi en konsultativ grupp för våld i nära relationer dit handläggarna kan komma och dra sitt ärende. Gruppen träffas en gång varannan vecka och representanter från både socialkontoret, regionen och utbildningskontoret ingår. Vid behov är även polisen med, berättar Petra Persson, socialsekreterare och en av representanterna i gruppen.

Tydlig handlingsplan för arbetet viktigt

Hon tycker att arbetssättet erbjuder en bra möjlighet att fundera gemensamt runt hur man ska tänka och agera. Uppskattningsvis rör det sig om några fall av hedersrelaterad problematik med hot om tvångsäktenskap varje termin i Norrköpings kommun. Eftersom det är relativt sällan är det bra att ha en tydlig handlingsplan att luta sig emot. 

Socialtjänsten börjar med ett klargörande samtal med flickan, något som kan ske utan att föräldrarna informeras.

– Vi måste alltid göra en skyddsbedömning utifrån hennes uppgifter. Känner hon en stor oro för att bli bortgift till exempel kan det bli fråga om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. Och om oron är omfattande kan hennes nya adress hemlighållas från föräldrarna.

Men agerandet i det första akuta skedet är inte den största utmaningen enligt Petra Persson.

– Jag kan tycka att vi är rätt duktiga i den akuta situationen. Det svåra kommer sedan, att lyckas skapa ett nytt sammanhang för de här flickorna och undvika att de känner sig så ensamma. Det är ofta en svår process eftersom det också finns goda relationer i familjen.

Ett sätt att underlätta kan vara att placera flickorna i HVB-hem eller familjehem som har en vana vid situationen. Om flickan inte lyckas skapa sig ett nytt kontaktnät är risken stor att hon kommer att återvända till sin egen familj i framtiden och att problemen kvarstår.

Barnäktenskap negativt

En delvis likartad problematik är barnäktenskap bland ensamkommande flyktingar. Migrationsverket kom i våras med en rapport som visar på oklarheter i handläggningen i olika kommuner. I Norrköpings kommun väljer socialtjänsten alltid att göra en orosanmälan och skilja på paret om flickan är under 18 år. Hon placeras då på HVB-hem istället för asylboende tillsammans med mannen.

– Vi utgår alltid från lagen även om det kan vara svårt eftersom de här flickorna till en början oftast vill fortsätta vara gifta med sin partner. Samtidigt måste vi ha barnets bästa i centrum och det går inte alltid hand i hand med barnets vilja i stunden, berättar Johan Karlsson Lobos, socialsekreterare i Norrköpings kommun som arbetar med ensamkommande.

Viktigt med fakta

Han menar att äktenskapet ofta är något helt naturligt för barnen eftersom de inte känner till något annat. Ibland väljer flickorna att återvända till mannen när de fyllt 18 år och får bestämma själva. Men många ändrar uppfattning när de känner sig trygga. I skolan kan de träffa jämnåriga och leva som andra unga i deras ålder.

Johan Karlsson Lobos efterlyser konkreta fakta och forskning om vilka negativa effekter ett barnäktenskap kan få. Socialsekreterarna i Norrköping tycker att de har fått ett stort stöd av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi behöver känna oss trygga i att det är negativt och till skada för barnets hälsa och utveckling att ingå äktenskap före 18 års ålder. Det här är ingen morallagstiftning utan barnäktenskap är olagligt av en anledning.

FAKTA

Affisch som tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland
Affisch som tagits fram av Länsstyrelsen
Östergötland

2014 skärptes skyddet mot tvångsäktenskap i Sverige. Utöver att tvinga någon att gifta sig är det numera även straffbart att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även förberedelser för det nya brottet äktenskapstvång kan bestraffas.

Studien "Gift mot sin vilja" som genomfördes av dåvarande Ungdomsstyrelsen 2009 visade att 70 000 ungdomar i Sverige i åldern 16–25 år var oroliga för att inte själva få välja partner eller vem de ska gifta sig med. 
Kunskapsbankens ämnesguide om tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

Länsstyrelsen i Östergötland som har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck drog i våras igång en kampanj inför sommaren. Målsättningen är att informera om lagen mot äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapstvångsresa samt att nå dem som riskerar att giftas bort eller föras bort mot sin vilja. Kampanjen består av ett större informationsmaterial men också affischer som satts upp vid Sveriges flygplatser.
Länsstyrelsen Östergötlands informationskampanj om tvångsäktenskap på webbplatsen hedersförtryck.se

Yrkesverksamma som behöver råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan även ringa nationella stödtelefonen, 010-223 57 60. 
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersfortryck.se med information om den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma

Läs mer:

Migrationsverkets rapport "Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige (pdf, 2016)

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01