Trehundra kommunchefer ska fråga om våld

2018-09-19

I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp. 

Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan söka hjälp och stöd hos kommunen. Men de utsatta finns inte enbart bland kommunens klienter. Även kommunens anställda kan vara utsatta för våld av en partner. 

− Vi hade under lång tid märkt att antalet ärenden som handlade om medarbetare bland de hjälpsökande hade ökat. Vi insåg att vi behövde systematisera omhändertagandet av dessa personer, säger Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef för enheten mot våld i nära relation i Trollhättans stad. 

Gerd Eriksson Holmgren som är chef för enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Fotograf: Sebastian Lamotte.
Gerd Eriksson Holmgren.
Foto: Sebastian Lamotte. 

Trollhättan har 58 000 invånare. Kommunen, Trollhättans stad, är med sina 5600 anställda den största arbetsgivaren. 

− Det finns i Trollhättans stad ett önskemål om att öka den generella frisknärvaron på arbetet. Vi utgår också ifrån en nolltolerans mot våld. Ett led i detta är att ställa frågor om våldsutsatthet till alla, säger Gerd Eriksson Holmgren. 

För att bättre kunna upptäcka våld i anställdas nära relationer och erbjuda hjälp har Trollhättans stad nu infört obligatorisk utbildning för chefer om våld. 

Utbildningen om våld i nära relationer ska ges två gånger om året för att fånga upp nyblivna chefer. Även skyddsombud kan delta. Under en halvdag ges grundläggande kunskaper om vad våld i nära relationer är och vilka konsekvenser det kan få för den utsatta. Man berättar också om kommunens vägledning och riktlinjer för chefer om våld i nära relationer. 

Dessa säger bland annat att minst en arbetsplatsträff om året ska ha våld i nära relationer som tema. Varje medarbetarsamtal ska innehålla en dialog mellan chef och medarbetare om våld. 

Fem samtal på arbetstid erbjuds våldsutsatt 

Att en medarbetare ovanligt ofta är sjuk eller frånvarar från arbetet kan vara tecken på våldsutsatthet. Likaså att alltid tacka nej till aktiviteter efter jobbet eller ha svårt att byta arbetstider.  

− Andra signaler kan vara en ovilja att prata om relationen, eller huvudvärk, magvärk. Men sådant kan förstå också bero på annat, säger Gerd Eriksson Holmgren. 

Om en chef anar eller får kännedom om våld i en medarbetares nära relation är första steget ett enskilt samtal med medarbetaren. Om medarbetaren tackar ja till en insats ska enheten mot våld i nära relation kontaktas. En planering läggs upp där den anställda har möjlighet att gå på fem samtal under arbetstid. Därefter sker en återkoppling till chefen om planeringen framåt. 

Lena Johansson som är förvaltningschef och Gerd Holmgren som är chef för enheten för våld mot nära relationer i Trollhättan. Fotograf: Sebastian Lamotte.
Lena Johansson är förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad med tvåtusen medarbetare. Hon samtalar med Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef för enheten mot våld i nära relation i Trollhättan.

Chefen dokumenterar ärendet i ett personalärendesystem. Enbart ansvarig chef har tillgång till dokumentationen. Har medarbetaren skyddad identitet ska anteckningar föras för hand och förvaras i ett låst skåp. 

− Om man tror att någon utsätts för våld är bemötandet så viktigt. Det handlar om att visa att ”jag ser dig och finns här”. Även om personen säger nej, har man i alla fall visat att hjälp finns att få, säger Gerd Eriksson Holmgren. 

Även den som utövar våld kan fångas upp med riktlinjernas hjälp. Den utsatta medarbetaren ska få information om att våldsutövaren kan få råd och stöd hos Trollhättans enhet mot våld i nära relation. 

Chefen ska också kontakta enheten om det är en medarbetare som har utsatt en kollega eller någon närstående för våld. I likhet med de som utsatts kan medarbetare som utövat våld gå på samtal under arbetstid. 

”Chefen behöver inte kunna allt”

Lena Johansson är förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad. Förvaltningen ansvarar för äldre och klienter med socialpsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar. 

Lena Johansson som är förvaltningschef i Trollhättan. Fotograf: Sebastian Lamotte.
Lena Johansson. Foto: Sebastian Lamotte. 

− Våra klienter tillhör grupper som ofta beskrivs som särskilt sårbara. Vi har länge arbetat med frågan om våld ur ett brukarperspektiv. Men vi har insett vikten av att också ha ett medarbetarperspektiv på våldsutsatthet, säger Lena Johansson. 

Lena Johansson berättar att hon alltid ställt frågor om våld till medarbetare när hon känt en oro för att någon varit utsatt. Nytt är att frågan ska ställas rutinmässigt till alla. 

− Med denna satsning professionaliseras arbetet ytterligare. Riktlinjerna ger chefer verktyg för att arbeta mot våldet. 

− Det är viktigt att också komma ihåg att alla ärenden inte kommer att gå från a till b. Som chef måste man vara ödmjuk inför vilka steg som den utsatta personen vill ta. Hjälpen måste få tas emot i en takt som den utsatta personen kan hantera, säger hon. 

Lena Johansson betonar att enheten mot våld i nära relation i Trollhättans stad är ett viktigt stöd för kommunens chefer. 

− Att veta att det finns en enhet att hänvisa till är trygghetsskapande. Chefen behöver inte kunna eller göra allt. 

Inte bara chefer och skyddsombud ska få kunskaper om våld. Under hösten ska samtliga anställda i Trollhättans stad erbjudas en halvdags utbildning om våld i nära relationer. Kunskaperna kan användas både för att stötta utsatta kolleger och för att öka medvetenheten generellt om att våld förekommer. 


Frågor som kan vara användbara i en dialog mellan chef och medarbetare:  

– Hur trivs du på jobbet? (t.ex. utifrån att hen sällan deltar vid gemensamma aktiviteter) 
– Hur fungerar det med arbetstider och schemaläggning utifrån din hemsituation? 
– Hur ser arbetsfördelningen ut i hemmet mellan dig och din partner? (barn och hus) 
– Har du någon gång blivit illa behandlad, psykiskt eller fysiskt, hemma eller på jobbet? 
– Känner du dig på något sätt otrygg? 
– Har du vid något tillfälle blivit knuffad, hotad eller slagen? 
– Finns det något jag kan göra för dig som arbetsgivare? 

Trollhättans stads vägledning "Vägledning för arbetsgivare – vid misstanke om våld i anställdas nära relation" (pdf) 

Trollhättans stads riktlinjer "Riktlinjer för våld i nära relationer" (pdf, 2017) 

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01