"Våld kommer ofta fram i samtal med kvinnor i missbruk"

2018-12-07

Kvinnor i missbruk utsätts ofta för våld. På Iduns stödboende i Uppsala finns engagemang och strategi för att bryta mönstret.

Tom Palmgren som är behandlingsassistent på Iduns stödboende i Uppsala
Tom Palmgren Foto: Staffan Claesson

Till Iduns stödboende som drivs av Uppsala kommun kommer kvinnor från 18 år med missbruksproblematik. Väldigt ofta är de också utsatta för våld i sina nära relationer. Tom Palmgren är behandlingsassistent på Idun och han utbildar sina kolleger i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

– Jag utbildar personalen fortlöpande och vi pratar mycket om det. En stor andel av kvinnorna som kommer till oss har varit utsatta för våld, och ofta i nära relationer.  En del tycker att man ska ställa frågan direkt. Men det viktigaste för oss är att kvinnan landar och känner trygghet först. Våld kommer alltid fram i samtalet.

Två kontaktpersoner utses till kvinna

Det första som händer när en kvinna kommer till Idun är att ett inskrivningssamtal genomförs där hon också får två kontaktpersoner. På Idun finns ingen psykologkompetens men behandlingsassistenterna kommer långt med att bara vara öppna och lyssna, menar Tom Palmgren.

– Vi lyssnar. Och vi slussar vidare till Nexus resurscentrum för hot och våld vid behov. Där finns professionell hjälp. 

Iduns stödboende har 14 lägenheter. Kvinnor som kommer hit har placerats här av socialtjänsten. De kommer via avgiftning på behandlingshem eller så är Idun ett första steg på vägen mot drogfrihet.

På stödboendet arbetar två män och fyra kvinnor på heltid.

– Vi försöker att visa att män kan vara bra. Många av kvinnorna har inte träffat någon bra man tidigare, säger Tom Palmgren.

Han har gått flera utbildningar om mäns våld mot kvinnor på Nationellt centrum för kvinnofrid och har ofta varit en av få män på kurserna.

– Det borde vara fler män som arbetar med detta. Vi måste visa att män inte tycker att mäns våld mot kvinnor är okej, säger han.

Kvinnor har ofta olika problem i grunden

Kvinnorna på Idun är mellan 18 och 70 år. Här får de gemensamma måltider och aktiviteter. De får stödpersoner med sig i mötet med olika myndigheter. Främsta syftet med tiden på boendet är att bli drogfri men det finns ofta många olika problem att reda upp. Däribland våldsutsatthet.

– Kvinnorna ska känna att de kan ta upp ämnet här och känna sig trygga. Med tiden berättar de mer och mer. Vi gör alltid en riskbedömning enligt en mall med en poängskala. Vi frågar bland annat om hon har kontakt med den man som slår henne i dag.

Säkerheten är viktig på Idun. Ytterdörrarna är låsta och ingen släpps in som inte är igenkänd.

– Ofta berättar kvinnan mer om sin situation efter någon dag när hon känner sig trygg. Då får vi även veta om hon utsätts för hot om våld, säger Tom Palmgren.

Ett ämne som Tom Palmgren återkommer till i utbildningar av personalen är normaliseringsprocessen. Kvinnor som lever med våld tar ofta på sig skulden och accepterar våldet som normalt.

– Det är viktigt att få kvinnorna att förstå att de inte gjort något fel. Vi försöker förklara att ett förhållande inte ska vara våldsamt.

Om kvinnan lever i en relation där hon utsätts för våld vidtar Idun de åtgärder som behövs för att kvinnan ska känna sig trygg.

– Är det akut så tar vi tag i det direkt. Vi kontaktar de myndigheter som behövs för att se till att kvinnan får den hjälp som hon behöver.

Allt sker i samråd med kvinnan eftersom det råder sekretess. Men för att kunna gå vidare och hjälpa kvinnorna på längre sikt att leva utan våld måste de vara fria från missbruket.

– Drogproblematiken kommer alltid först på Idun. Inget annat fungerar om man inte är drogfri. Är kvinnan påverkad av droger blir det svårt att leva ett tryggt liv, konstaterar Tom Palmgren.

I Kramfors får kvinnor i missbruk frågor om våld

På alkohol- och drogenheten på socialförvaltningen i Kramfors kommun får alla klienter frågor om våld.

– Vår erfarenhet är att det är mer vanligt än ovanligt att kvinnor i missbruk är utsatta för våld. När vi frågar får vi en helhetsbild av kvinnans livssituation, säger Maria Sundvall, socialsekreterare på enheten.

Alkohol- och drogenheten bildades för omkring tio år sedan och redan vid starten beslutade kommunen att frågor om våld skulle ställas på rutin till alla klienter i utredningsfasen. Sedan dess har de anställda på kommunen fått kontinuerlig utbildning om våld.

– Trots utbildningarna upplever vi att just den här målgruppen hamnar i skymundan. En del av kvinnorna med missbruk har ofta inte något nätverk, de har sällan egen försörjning och blir sällan inte trodda, säger Maria Sundvall.

Frågar om våld

Maria Sundvall och hennes kollega på enheten använder verktyget ASI som ger underlag för utredning och uppföljning. I verktyget finns en rad självskattningsfrågor, bland annat om utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

– De allra flesta svarar på frågorna. Men det finns klienter som inte kan svara på grund av funktionsnedsättning eller för att de är för påverkade, säger Maria Sundvall.

Försöker hitta lösningar akut

Majoriteten av landets skyddade boenden tar inte emot kvinnor som är aktiva i sitt missbruk. Om en klient är utsatt för våld och missbrukar vidtar Maria Sundvall en rad åtgärder, bland annat kopplas kollegerna på enheten för våld i nära relation in.

– Kvinnor i ett aktivt missbruk är svåra att placera men vi försöker att pussla och hitta individanpassade lösningar. Vi kan lösa det akut med till exempel jourhem. Det är inte helt lätt heller att få kvinnan att följa med till en placering. Ofta har förövaren något som hon vill ha, till exempel droger.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2022-01-14