Det går att motverka prostitutionen

2018-12-07

När två kartläggningar i Norrland visade på ett stort utbud av annonser på webben om sex mot ersättning bestämde sig socialtjänsten och polisen i Umeå för att satsa mot människohandel och prostitution. Satsningen har redan gett resultat.

Eva Norlin, som är regionkoordinator i polisregion Nord i nätverket Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel.

Är inte prostitution något som enbart existerar i storstäderna? 2016 och 2017 genomförde de fyra länsstyrelserna i Norrland två kartläggningar som visade på ett stort utbud av annonser om sex mot ersättning på webben. I de större kommunerna var efterfrågan störst och allra flest annonser fanns i Umeå.

– För mig har kartläggningar varit ett bra sätt att visa för politikerna och myndigheterna att också vi har den här problematiken, säger Eva Norlin, som är regionkoordinator i polisregion Nord i nätverket Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel.

I Umeå bestämde sig politikerna för att man inte var intresserad av att vara en kommun där personer säljs för sexuella ändamål, eller en plats med en marknad för sexuella tjänster. Men hur skulle arbetet gå till i praktiken?

Insats mot sexköpare i Umeå

Efter att polisen i Umeå gjorde en stor insats mot ett flertal sexköpare avsattes resurser för att arbeta mer systematiskt med frågorna och tillsammans med politikerna enades man om att sätta stopp för prostitution och människohandel – och köp av sexuella tjänster definierades som ett av de grövsta uttrycken för mäns våld mot kvinnor.

Foto på regionkoordinator Eva Norlin i Umeå
Eva Norlin, regionkoordinator. Foto: Johan Bokström

– Tidigare har få kommuner gjort en koppling mellan mäns våld mot kvinnor och prostitution. Det är de senaste åren frågorna börjat inkluderas, säger Eva Norlin.

Eva Norlin är likt alla regionkoordinatorer anställd inom socialtjänsten i respektive kommun. I Umeå, regionens värdkommun, är hon placerad på Centrum mot våld och som en del av satsningen där har hon utbildat myndighetsutövande personal inom Polisen, socialtjänsten och Migrationsverket. Nu är kompetensen spridd, så att fler kan identifiera fall och ge dem rätt brottsrubricering.

Under det senaste året har ett trettiotal misstänkta sexköpare lagförts. Polisen och socialtjänsten samverkar med hotell och campingplatser, där sexhandeln i många fall pågår, och målet är att ha koll på alla annonser på webben om sex mot ersättning. När en annons upptäcks så försöker man komma i kontakt med personen bakom den för att erbjuda hjälp och eventuellt skydd.

Kvinnor är utsatta för våld

– Vi utgår från att de vi möter sannolikt är våldsutsatta och kan ha samma behov som vilket annat brottsoffer som helst som vi annars möter inom socialtjänsten. I det tänket ingår att det kan finnas behov av skyddat boende, samtalskontakt, hjälp i olika myndighetskontakter och att vara medveten om att det kan finnas en hotbild mot personer som medverkar i en polisutredning.

Under 2018 har socialtjänsten medverkat vid polisens tillslag för att kunna erbjuda hjälp och stöd. När det varit tydligt att det finns människohandel med i bilden har socialtjänsten ofta gjort en akut skyddsbedömning. Redan nu märks det att färre kvinnor reser till Umeå för att sälja sex.

– Den marknaden är nästan stängd nu. Det är inte lönsamt för den organiserade brottsligheten längre, säger Eva Norlin.

Antalet ärenden som rör prostitution har ökat hos socialtjänsten sedan polisen började göra riktade tillslag. Tidigare har prostitution kommit fram i samband med annat, exempelvis missbruk.

– När någon tackat ja till hjälp blir det, om det inte rör människohandel, en ganska vanlig social utredning. Det kan handla om stödsamtal, skyddsboende eller erbjudande om hjälp med annan problematik, säger Anna-Greta Nilsson, socialsekreterare i Umeå med lång erfarenhet av att arbeta med våldsfrågor.

Snabba insatser krävs ofta av socialtjänsten

Anna-Greta Nilsson har, precis som Eva Norlin, varit med vid några av polisens tillslag. I många av de ärenden som öppnas i samband med tillslagen är det också hon som blir handläggare. Är de utsatta över 18 år och ansöker om stöd, aktualiseras de till vuxenenheten där hon jobbar. Man kan behöva vara snabb, påpekar hon, och sätta in insatser under pågående utredning.

– I början efter ett tillslag, kan offren vara starkt motiverade till förändring, då ska de få stöd direkt, säger Anna-Greta Nilsson.

– Jag tycker att man ska se de här ärendena som akuta, fortsätter hon.

Ur socialtjänstens perspektiv har Polisens ändrade prioriteringar, deras resurser och att det finns en ansvarig där haft stor betydelse.

– Det är enkla vägar, man vet vem man ska ringa, säger Anna-Greta Nilsson.

Efterfrågan på sexköp har inte minskat

Hon hoppas att Polisen och socialtjänsten i Umeå får chans att fortsätta utveckla samarbetet, att det blir en del av den ordinarie verksamheten framöver.

– Det är givande att arbeta med det här, för många som får stöd kommer ur våldet, säger hon.

Trots satsningen har efterfrågan efter sexköp inte minskat i Umeå. När färre reser till Umeå för att sälja sex har trycket ökat på de som bor i området och erbjuder sex mot ersättning. Även annonseringen på så kallade ”sugardejtingsidor” har ökat.

– För många unga blir det deras första prostitutionserfarenhet, säger regionsamordnaren Eva Norlin apropå ”sugardejting”.

Framöver vill hon satsa mer brottsförebyggande.

– Det finns mycket man skulle kunna opinionsbilda kring som rör efterfrågan.

Goda resultat visar att förändring är möjlig

I både Umeå och grannkommunen Skellefteå håller man, precis som Karlstad redan har gjort, på att ta fram kommunala handlingsplaner mot människohandel och prostitution och i socialtjänsten upprättas för närvarande rutiner.

– Det spelar roll att det finns kommuner som får goda resultat. Det visar att det går att motverka det här, säger Eva Norlin.

Samtidigt efterfrågar hon ytterligare press på kommunerna och polisen. 

– I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel nämns bara vad som görs i Storstadsregionerna då det gäller stöd till både de utsatta och köparna av sexuella tjänster. Vad vill regeringen att målsättningen ska vara över hela landet?

En oro för framtiden är vad konsekvenserna blir om inte alla städer prioriterar problemet.

– Vad händer om mellanstora städer och kommuner pressar tillbaka prostitutionen runt om i landet? Kommer de som vill köpa sex att resa till storstäderna där det är mindre risk att åka fast då? Hur kan storstäderna svara på det? Hur vi i Sverige kan acceptera att detta får förekomma överhuvudtaget i den omfattningen det gör 2018 är svårt förstå.

Fotnot: Så kallad sugardejting innebär oftast att en äldre man på olika sätt betalar en oftast yngre kvinna för umgänge och intimitet.

Fakta om regionkoordinatorer

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT, leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. I nätverket ingår Polisen, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. 
Jämställdhetsmyndighetens operativa nätverk Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, tel 020 390 000. 

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag och finns i de sju polisregionerna Bergslagen, Stockholm, Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst.
Jämställdhetsmyndighetens Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandels webbsida om regionkoordinatorer 

Koordinatorerna är anställda inom socialtjänsten i respektive kommun och ska vara en resurs för yrkesverksamma och ge direkt stöd till utsatta.

Foto: Mikael Lundgren

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01