Skolan tar hjälp av socialtjänsten i hedersfrågor

2017-11-01

Tvångsäktenskap kan vara svåra ärenden för socialtjänsten att utreda. I Norrköpings kommun samarbetar skola, socialtjänst och polis för att fånga upp barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.   

Den konsultativa gruppen i Norrköpings kommun
Foto: Christian Ekstrand

Hon får inte klä sig som hon vill, inte träffa kompisar och måste hem direkt efter skolan. Nu har hon gått till en lärare på skolan för att få hjälp att klara situationen med sin kontrollerande familj. Läraren i sin tur har vänt sig till socialtjänsten för att få råd. 

I Norrköping finns sedan ett par år tillbaka en konsultativ grupp för lärare, kuratorer, förskolepersonal och handläggare som behöver diskutera hur de ska agera för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Det vanligaste är att eleven har tagit kontakt med någon på skolan för att få prata om sin situation. Vi har ett ärende i månaden som har med heder att göra. En till två gånger per termin handlar det om tvångsäktenskap, säger Malin Jonsson, socialsekreterare på socialtjänsten i Norrköping och en av dem som ingår i den konsultativa gruppen.

Kontakt med skolan viktigt för barn och unga

Oron bland dem som lever med hedersrelaterad problematik och riskerar att bli bortgifta ökar ofta inför längre ledigheter som sommarlovet. Därför är en nära kontakt med skolan särskilt viktigt, anser socialtjänsten i Norrköping.

– Gruppen startade för att skapa ett samarbete kring könsstympning. Det är främst i skolan som de barnen upptäcks. Men vi märkte snart att lärarna hade många andra frågor som de behövde diskutera.

Träff med socialtjänstens grupp i Norrköping som stöttar skolan i frågor om hedersrelaterat våld och förtryckNu träffas gruppen en gång i månaden men personal ringer också till socialtjänsten för att få råd. 

Hotande tvångsäktenskap kan kräva snabba ingripanden av socialtjänsten. I Norrköping har socialtjänsten en tydlig handlingsplan att luta sig emot. Handläggarna börjar med ett klargörande samtal med flickan, något som kan ske utan att föräldrarna informeras.

– Vi måste alltid göra en skyddsbedömning utifrån hennes uppgifter. Känner hon en stor oro för att bli bortgift till exempel kan det bli fråga om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. Och om oron är omfattande kan hennes nya adress hemlighållas från föräldrarna, säger Petra Persson, som också är socialsekreterare på socialtjänsten i Norrköping och med i den konsultativa gruppen.

Svårt bryta med familj för unga som utsatt för heder

Men agerandet i det första akuta skedet är inte den största utmaningen, enligt henne.

– Jag kan tycka att vi är rätt duktiga i den akuta situationen. Det svåra kommer sedan, att lyckas skapa ett nytt sammanhang för de här flickorna och undvika att de känner sig så ensamma. Det är ofta en svår process eftersom det också finns goda relationer i familjen.

Ett sätt att underlätta kan vara att placera flickorna i HVB-hem eller familjehem som har en vana vid situationen. Om flickan inte lyckas skapa sig ett nytt kontaktnät är sannolikheten stor att hon kommer att återvända till sin egen familj i framtiden och att problemen kvarstår.

Orosanmäler barnäktenskap

En delvis likartad problematik är barnäktenskap bland ensamkommande flyktingar. Migrationsverket kom 2016 med en rapport som visar på oklarheter i handläggningen i olika kommuner. I Norrköpings kommun väljer socialtjänsten alltid att göra en orosanmälan och skilja på paret om flickan är under 18 år. Hon placeras då på HVB-hem i stället för asylboende tillsammans med mannen.

– Vi utgår alltid från lagen även om det kan vara svårt eftersom de här flickorna till en början oftast vill fortsätta vara gifta med sin partner. Samtidigt måste vi ha barnets bästa i centrum och det går inte alltid hand i hand med barnets vilja i stunden, berättar Johan Karlsson Lobos, tidigare socialsekreterare i Norrköpings kommun.

Mer forskning behövs om barnäktenskap

Han menar att äktenskapet ofta är något helt naturligt för barnen eftersom de inte känner till något annat. Ibland väljer flickorna att återvända till mannen när de fyllt 18 år och får bestämma själva. Men många ändrar uppfattning när de känner sig trygga. I skolan kan de träffa jämnåriga och leva som andra unga i deras ålder.

Johan Karlsson Lobos efterlyser konkreta fakta och forskning om vilka negativa effekter ett barnäktenskap kan få. Socialsekreterarna i Norrköping tycker att de har fått ett stort stöd av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi behöver känna oss trygga i att det är negativt och till skada för barnets hälsa och utveckling att ingå äktenskap före 18 års ålder. Det här är ingen morallagstiftning utan barnäktenskap är olagligt av en anledning.

Det här är en uppdaterad version av en text som ursprungligen publicerades på webbstöd för kommuner den 20 juni 2016. 

Fakta

2014 infördes äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa som nya brott i brottsbalken.

Äktenskapstvång är straffbart på både förberedelse- och försöksstadiet. Även den som varit med och bestämt om brottet kan straffas. I vissa fall kan äktenskapstvång och försök till sådant brott som begås utomlands bli straffbart i Sverige. 

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa innebär att en person vilseleds att resa till annat land för att där förmås ingå ett äktenskap. Trots den nya lagen talar det mesta för att förekomsten av barnäktenskap och tvångsäktenskap har ökat i Sverige, enligt regeringen. 

Under 2017 startade en utvärdering av effekterna av den nya lagen på regeringens uppdrag. Studien ”Gift mot sin vilja” som genomfördes av dåvarande Ungdomsstyrelsen 2009 visade att 5 procent av ungdomar i Sverige i åldern 16–25 år var oroliga för att inte själva få välja partner eller vem de ska gifta sig med.

Fakta

Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck genom ett nationellt kompetensteam. 

Det nationella kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot bland annat förtryckets olika uttrycksformer som exempelvis barnäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Kompetensteamet står bakom en kampanj riktad till ungdomar som syftar till att informera om våld och rätten till det egna livet. Läs mer om informationskampanjen på hedersförtryck.se.

Yrkesverksamma som behöver råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan även ringa den nationella stödtelefonen, 010-223 57 60. 

Den konsultativa gruppen i Norrköpings kommun..

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01