Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta

Foto på tre yrkesverksamma personer inom socialtjänsten som samtalar.

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtqi-relationer. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och ska tänka på att de kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Sedan 1 augusti 2021 ska socialnämnden även verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Om socialtjänstens ansvar
Om samverkan
Om systematisk uppföljning

Material från Socialstyrelsen om ansvaret för våldsutövare

Socialstyrelsen har tagit fram faktablad om socialnämndens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer och om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens möjligheter att lämna uppgifter till Polisen i syfte att förebygga allvarligare brott i nära relationer. En presentation av Socialstyrelsens rapport ”Behandlingsmetoder för personer som utövar våld” finns också.

Socialstyrelsen har också tagit fram information om hur chefer inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten kan arbeta med bestämmelserna. Syftet med materialet är att underlätta för chefer och medarbetare att få information om bestämmelserna och de metoder som finns riktade till personer som utövar våld.
Socialstyrelsens webbsida "Våld i nära relationer"

Expertfilm om systematisk uppföljning

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar främst med systematisk uppföljning.

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar med stöd för systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning syftar till att utveckla den egna verksamheten för klienternas skull. Det görs genom kartläggningar och analyser. Jenny Nybom föreslår att verksamheter startar med kartläggning i liten skala för att prova metoden. 
– Våga vara specifik i er fråga och börja stegvis, säger hon.
Expertfilm om systematisk uppföljning med Socialstyrelsens Jenny Nybom

Kvinnofridssamordnarens roll

LÄRANDE EXEMPEL I arbetet för kvinnofrid har kvinnofridssamordnaren i en kommun ofta en nyckelroll. Men rollen kan se olika ut från kommun till kommun. I Södertälje verkar kvinnofridssamordnaren Kari Rooth för att arbetet mot våld ska vara närvarande i alla delar av samhällsplaneringen. 

Hela reportaget om kvinnofridssamordnarens roll i Södertälje kommun 
Foto: Mikael Wallerstedt

Kari Rooth är kvinnofridssamordnare i Södertälje kommun. Hon har halvlångt ljust hår, glasögon och är klädd i en rödrosa kofta med en grå sjal.

Stöd för dokumentation

en kvinnas händer som skriver på ett tangentbord.

Socialstyrelsen har utvecklat ett juridiskt stöd för dokumentation. Stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Det vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Socialstyrelsens webbsida om det juridiska stödet för dokumentation

Vad säger föreskrifterna?

6 kap. Socialnämndens insatser 
Insatser till våldsutsatta vuxna 

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda en våldsutsatt vuxen insatser, akut och på kort och lång sikt, med utgångspunkt i den vuxnas behov av skydd, stöd och hjälp. Nämndens utredning, inklusive den aktuella riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.   

(...)

Insatser till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld
3 § Socialnämnden ska erbjuda ett våldsutsatt barn och ett barn som bevittnat våld insatser, akut och på kort och lång sikt, med utgångspunkt i barnets behov av
1. skydd,
2. råd och stöd, och
3. vård och behandling.
Nämndens utredning, inklusive den aktuella riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.

Senast uppdaterad: 2022-11-17