Socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. 

Ansvaret för brottsoffer och dennes närstående finns inskrivet i 5 kap. 11 § SoL. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och ska tänka på att de kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. En närstående kan vara en make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt, till exempel misshandel, hot, sexuellt utnyttjande eller ofredande, våldtäkt samt psykiska och ekonomiska kränkningar.

Kvinnan har rätt till stöd även om den som utsatt henne för våldet inte är dömd eller ens polisanmäld för något brott.

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden även ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Socialstyrelsens meddelandeblad om nya bestämmelser om förebyggande av våld (pdf, 2021)

Socialtjänstlag (2001:453) på riksdagens webbplats

Intervju med Socialstyrelsen och länsstyrelserna om att informera myndigheter om bestämmelsen

Socialtjänstens insatser

En kvinna som utsatts för våld kan behöva flera olika insatser. Om hon behöver hjälp med ekonomin kan hon ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Hon kan också behöva hjälp med att göra polisanmälan, ansöka om kontaktförbud och hämta tillhörigheter i bostaden. I en akut situation kan hon dessutom vara i behov av ett annat tillfälligt boende. 

Ofta har socialnämnden avtal med kvinnojourer som driver skyddade boenden. Men även om det i praktiken är kvinnojouren som utför insatsen så är det fortfarande socialnämnden som har ansvar för kvaliteten i verksamheten.

Metoder och rutiner

Socialnämnden ska fastställa vilka i verksamheten som har ansvar för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som bevittnat våld. Socialnämnden är också skyldig att sätta upp mål för arbetet. 

Det kan röra sig om att upptäcka och dokumentera våldsutsatthet, sammanställa statistik, ha en strukturerad uppföljning, vidareutbilda personal och ha utarbetade metoder för stöd. Vilka som har ansvaret för att målen uppfylls ska vara tydligt och det ska finnas fastlagda rutiner för hur ärenden om våldsutsatthet handläggs.

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera socialtjänstens arbete med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem. Det handlar också om att sammanställa information om arbetet på ett systematiskt sätt för att kunna analysera och utveckla verksamheten. 

Webbstödets sida om systematisk uppföljning
Webbstödets expertfilm med Socialstyrelsens Jenny Nybom om systematisk uppföljning


Fakta

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag kan arbetet se olika ut från kommun till kommun. Socialtjänsten utför arbetet på delegation av socialnämnden i respektive kommun. 

Senast uppdaterad: 2023-07-13