Systematisk uppföljning inom socialtjänsten

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med individuella klienter för att kunna följa upp resultaten av olika insatser. Det handlar också om att sammanställa dokumentationen på gruppnivå, så att den kan användas för att analysera och utveckla verksamheten i stort. 

Genom att följa upp och sammanställa avidentifierade uppgifter om arbetet med klienter på ett systematiskt sätt går det att få svar på flera frågor, till exempel: 

  • Vilka är våra målgrupper? 
  • Vilka insatser har använts? 
  • Vad har resultatet blivit? 
  • Möter insatserna behoven? 
  • Hur har klienter och anhöriga uppfattat insatserna?  

(Källa: Socialstyrelsen)

Nyttan med systematisk uppföljning

Att arbeta med systematisk uppföljning är ett sätt att säkerställa kvaliteten i socialtjänstens arbete, för klienternas skull. Det är också ett sätt att främja utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 

För en socialförvaltning kan systematisk uppföljning av arbetet göra det lättare att redovisa för politiker och kommuninvånare hur skattemedlen har använts. 

"Systematisk uppföljning ger nytta i ett vidare perspektiv eftersom det: 

  • underlättar att uppfylla krav och förväntningar i lagar och föreskrifter
  • ger ledning och nämnd underlag för beslut om resurser och insatser
  • skapar beprövad erfarenhet som utgångspunkt för värdering av nya metoder och bedömningsmetoder." (Källa: Socialstyrelsen)
     

Verktyg för systematisk uppföljning

På Socialstyrelsens webbplats finns material för att stödja arbetet med systematisk uppföljning. Stödmaterialet riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. 

Stödmaterialet består av: 
• en webbutbildning
• en handledning för fördjupning
• datorbaserade verktyg
• en skrift om systematisk uppföljning. 

Socialstyrelsen har bland annat tagit fram SUV – verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer. 

Socialstyrelsens webbsida med verktyg för systematisk uppföljning

Tänk på att: 

När man väljer en metod för systematisk uppföljning är det bra att tänka långsiktigt. Metoden måste kunna överleva en hög personalomsättning.  

Ett första steg till att börja arbeta med systematisk uppföljning kan vara att välja ut en fråga eller aspekt av arbetet som man vill följa upp, och fokusera på den. 

Ha med möjligheten till systematisk uppföljning av arbetet som ett krav när centrala IT-system ska upphandlas. 

Expertfilm om systematisk uppföljning

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar främst med systematisk uppföljning.

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar med stöd för systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning syftar till att utveckla den egna verksamheten för klienternas skull. Det görs genom kartläggningar och analyser. Jenny Nybom föreslår att verksamheter startar med kartläggning i liten skala för att prova metoden. 
– Våga vara specifik i er fråga och börja stegvis, säger hon.
Expertfilm om systematisk uppföljning med Socialstyrelsens Jenny Nybom

Senast uppdaterad: 2022-10-21