Utbildning och material om våld

Foto på två personer som sitter vi ett bord och läser i en lärobok om mäns våld mot kvinnor.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap.

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder. Myndigheter har också ansvar för samverkan. För dig som yrkesverksam är det därför viktigt att ha kunskap om andra aktörers arbete.  

För dig som söker kunskap

För dig som utbildar

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram utbildningsfilmer. Filmerna, som också är syntolkade, ger exempel på hur frågor om våld kan ställas inom olika delar av socialtjänsten.
Se filmer

Stillbild ur en av NCK:s utbildningsfilmer som riktar sig till socialtjänsten.

Nytt nummer av "Att arbeta mot våld"

Magasinets omslag. Nu finns ett nytt nummer av magasinet "Att arbeta mot våld". Magasinet har temat #upptäckvåldet och produceras av Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. Läs magasinet som pdf

Du kan också beställa magasinet genom att mejla info@nck.uu.se

Kunskap viktigt i mötet med våldsutsatta

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. 

Läs mer om vikten av kunskap

Foto på studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK.

Vad säger Socialstyrelsen?

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
Handläggning och uppföljning

Allmänna råd
"Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen."