Kunskap och material om våld

Foto på två personer som sitter vi ett bord och läser i en lärobok om mäns våld mot kvinnor.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap.

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder. Myndigheter har också ansvar för samverkan. För dig som yrkesverksam är det därför viktigt att ha kunskap om andra aktörers arbete.  

Utbildningsmaterial

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram utbildningsfilmer. Filmerna, som också är syntolkade, ger exempel på hur frågor om våld kan ställas inom olika delar av socialtjänsten.
Sidan med filmerna som ger exempel på att ställa frågor om våld

Stillbild ur en av NCK:s utbildningsfilmer som riktar sig till socialtjänsten.

Material för arbetet mot våld från Socialstyrelsen

omslaget till socialstyrelsens utbildningsmaterial med en illustration som föreställer en stor person som kramar en liten person.

Socialstyrelsen har tagit fram flera olika stöd för arbetet med mäns våld mot kvinnor, däribland utbildningsmaterial, studiehandledning samt stöd för chefer.

"Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld  – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten" vänder sig i första hand till personal och chefer inom socialtjänsten som i sitt arbete kan komma att möta personer som utsätts för våld men som söker stöd hos socialtjänsten av andra skäl.

Socialstyrelsens webbsida om stöden för arbetet med mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten" (pdf, 2021)

Webbutbildningar om våld

För dig som vill lära dig mer om våld finns flera webbaserade basutbildningar och kurser från olika myndigheter. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Se webbutbildningarna om våld

Kollage som visar olika webbkurser

Kortfilm om Istanbulkonventionen

Grafisk stillbild från Jämställdhetsmyndighetens film om Istanbulkonventionen.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en kort informationsfilm om Istanbulkonventionen, Europarådets konvention som syftar till att skydda kvinnor och flickor från alla former av våld. Filmen finns med svensk och engelsk text, i en syntolkad version, samt i en teckenspråkstolkad version. 
Se kortfilmen om Istanbulkonventionen på Vimeo

Material för dig som utbildar om FREDA

FREDA bedömningsmetoder som utvecklats av Socialstyrelsen ger socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. För dig som utbildar kolleger om FREDA finns ett utbildningsmaterial. 
Utbildningsmaterialet kollega-utbildare i FREDA bedömningsmetoder

Verktyg hjälper till med översättningen

Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Mer information om infogeneratorn
Infogeneratorns webbplats

Kunskap om våld är obligatoriskt

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i en rad utbildningar obligatoriskt enligt den statliga högskoleförordningen.
Mer information om kravet på kunskap

Foto på studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK.

Vad säger Socialstyrelsen?

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
Handläggning och uppföljning

Allmänna råd
"Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen."

Senast uppdaterad: 2022-05-12