Kunskap viktigt i mötet med våldsutsatta

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap. Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder kopplade till de egna arbetsuppgifterna. Myndigheter har också ansvar för samverkan, något som kräver kunskap om andra aktörers arbete.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. För att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete, och för att kunna förändra traditionella värderingar och attityder som motverkar arbetet för kvinnofrid, är utbildning en förutsättning. 

Ökade krav på kunskap om våld

I augusti 2017 beslutade regeringen att ändra examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för en rad utbildningar för att göra kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt.

Händer som håller i en rapport från NCK. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Det betyder att för att få examen måste studenten ha kunskap om mäns våld mot kvinnor. Ändringen i högskoleförordningen trädde i kraft i juli 2018. Från 1 juli 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist. 

I regeringens skrivelse "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" (2016/17:10) framhålls att utbildning och fortbildning för berörda yrkesverksamma är en viktig förutsättning för att kunna utveckla arbetssätt och insatser som riktas till våldsutsatta och våldsutövare.

"En nationell strategi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor" (Utdrag ur skrivelse 2016/17:10)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) betonar att den personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående, för att kunna uppmärksamma om en person är våldsutsatt och se till att denne får stöd och hjälp för sin våldsutsatthet. Personal  i verksamheter som är särskilt inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare bör även ha förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (pdf, 2022)

Konventionen ställer krav på utbildning

Sverige har från den 1 november 2014 anslutit sig till Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Istanbulkonventionen kräver att anslutande stater ser till att yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare ska ha utbildning om hur man kan förebygga och upptäcka våld; jämställdhet mellan kvinnor och män; brottsoffrens behov och rättigheter; samt hur man kan förebygga sekundär viktimisering. 

Läs mer

Läs mer i NCK:s kunskapsbank om Istanbulkonventionen

Senast uppdaterad: 2023-10-13