Utbildningsmaterial om barn som upplever våld

Barn som upplevt våld i familjen befinner sig i en utsatt situation. Barnets behov sätts ofta på undantag när en förälder utsatts för våld. Barn som upplevt våld måste särskilt uppmärksammas för att kunna ge barnet skydd och stöd.  

Den 1 juli 2021 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken om det nya brottet barnfridsbrott. Det är hädanefter straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrott. 


Webbutbildning: Barnafrids basprogram om våld mot barn

Basprogrammet om våld mot barn är en digital utbildning som syftar till att ge alla yrkesverksamma grundläggande kunskaper om våld mot barn.

Basprogram om våld mot barn på Barnafrids webbplats

Trailer: "Basprogram om våld mot barn och unga" (03:36 minuter, textad på svenska och engelska, ej syntolkad). 


Webbutbildning: Barn som bevittnat våld

Brottsoffermyndigheten har lanserat en webbutbildning om barn som bevittnat våld. Utbildningen tar bland annat upp vilka konsekvenser våldet får för barnen samt vad våldet innebär för barn i skyddade boenden och i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Utbildningen innehåller dels en introduktion, dels fördjupningar som är anpassade utifrån olika yrkeskategorier. 

Brottsoffermyndighetens webbplats Barn som bevittnat våld

Illustration till webbutbildningen med barn och vuxna myndighetspersoner.


Utbildningsfilm: Anmäla oro för barn

Om en vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänstens ansvar att se till att barn får det stöd och den hjälp de behöver. Men socialtjänsten behöver hjälp med att uppmärksamma barn som far illa. Därför är de som kommer i kontakt med barn inom vissa verksamheter skyldiga att genast anmäla om det finns kännedom eller misstanke om att de far illa. 

Socialstyrelsens webbsida om orosanmälan om barn som far illa

Utbildningsfilm: "Till dig som är anmälningsskyldig" (09:09 minuter, textad, ej syntolkad). Filmen beskriver yrkesverksammas anmälningsskyldighet och vad man ska tänka på. 


Grundkunskaper: BBIC, Barns behov i centrum

BBIC, Barns behov i centrum, beskriver hur socialtjänsten kan arbeta med ärenden som rör barn och unga. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Socialstyrelsens sida om Barns behov i centrum, BBIC


Webbutbildning: SIP för barn

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den hjälpsökande om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder utbildningspaket för den som arbetar med SIP eller just ska börja. 

Webbutbildning om samordnad individuell plan SIP för barn


Handledning: "Liten och trygg" – för personal i förskolan

"Liten och trygg" är en handledning samt pedagogiska övningar för förskolebarn om känslor och rättigheter. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brottsoffermyndigheten.
Handledningen består av två delar; en kunskapshöjande del om brottsutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar att göra tillsammans med barnen.

Webbplats för Brottsoffermyndighetens utbildningsmaterial Liten och trygg – en handledning för förskolan

Film om utbildningsmaterialet "Liten och trygg" (02:11 min, ej textad, ej syntolkad). Filmen innehåller scener från utbildningsmaterialet. 


Mer kunskap om barn som upplever våld

Kunskapsbankens ämnesguider om barn som upplever våld

Webbplatsen Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet 

Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats med information, forskning och utbildning om barn i socialt utsatta situationer 

Senast uppdaterad: 2023-10-17