Utbildningsmaterial om barn som upplever våld

Barn som upplevt våld i familjen befinner sig i en utsatt situation. Barnets behov sätts ofta på undantag när en förälder utsatts för våld. Barn som upplevt våld måste särskilt uppmärksammas för att kunna ge barnet skydd och stöd.  

Här hittar du utbildningsmaterial om barn som upplever våld. 


Utbildningsfilm: Anmäla oro för barn

Om en vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänstens ansvar att se till att barn får det stöd och den hjälp de behöver. Men socialtjänsten behöver hjälp med att uppmärksamma barn som far illa. Därför är de som kommer i kontakt med barn inom vissa verksamheter skyldiga att genast anmäla om det finns kännedom eller misstanke om att de far illa. 
Socialstyrelsens webbsida om orosanmälan om barn som far illa

Utbildningsfilm: "Till dig som är anmälningsskyldig" (09:09 minuter, textad, ej syntolkad)


Grundkunskaper: BBIC, Barns behov i centrum

BBIC, Barns behov i centrum, beskriver hur socialtjänsten kan arbeta med ärenden som rör barn och unga. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.
Socialstyrelsens sida om Barns behov i centrum, BBIC


Webbutbildning: SIP för barn

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den hjälpsökande om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder utbildningspaket för den som arbetar med SIP eller just ska börja. 
Webbutbildning om samordnad individuell plan SIP för barn


Handledning: "Liten och trygg" – för personal i förskolan

"Liten och trygg" är en handledning samt pedagogiska övningar för förskolebarn om känslor och rättigheter. Utbildningmaterialet är framtaget av Brottsoffermyndigheten.
Handledningen består av två delar; en kunskapshöjande del om brottsutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar att göra tillsammans med barnen.
Webbplats för Brottsoffermyndighetens utbildningsmaterial Liten och trygg – en handledning för förskolan

Film om utbildningsmaterialet "Liten och trygg" (02:11 min, ej textad, ej syntolkad)


Mer kunskap om barn som upplever våld

Kunskapsbankens ämnesguider om barn som upplever våld

Webbplatsen Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet 

Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats med information, forskning och utbildning om barn i socialt utsatta situationer