Utbildningsmaterial om funktionsnedsättning och våldsutsatthet

Flera studier pekar på att risken för att utsättas för våld kan vara större för kvinnor med en funktionsnedsättning än för kvinnor utan. Sårbarheten för våld varierar dock med typen och graden av funktionsnedsättning. Kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har lyfts fram som en särskilt sårbar grupp.

Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv. I vissa fall kan dessa personer i själva verket vara de som utsätter kvinnan för våld. Det kan handla om kvinnans partner men det kan också vara en person som har till uppgift att hjälpa kvinnan som till exempel hemtjänstpersonal, en personlig assistent eller en färdtjänstchaufför.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 


Utbildningsfilmer: Att fråga om våld, daglig verksamhet och boendestöd

Utbildningsfilmerna ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. 

Film – att fråga om våld, daglig verksamhet, Bella (03:59 min, textad)

Webbsida med utbildningsfilm med exempel på frågor i daglig verksamhet (Bella)

Syntolkad version av filmen om Bella

Film – att fråga om våld, boendestöd, Fatima (05:38 min, textad)

Webbsida med utbildningsfilm med exempel på frågor inom boendestöd (Fatima)

Syntolkad version av filmen om Fatima

Den första filmen är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK, den andra av NCK och länsstyrelserna. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer


Webbutbildning från Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram fyra webbkurser till olika målgrupper som ett stöd i arbetet mot våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning.

Kurser om våld i nära relationer på Myndigheten för delaktighets webbplats.


Mer kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets rapport "Våld mot personer med funktionsnedsättning. Om utsatthet och förekomst av våld" (2023, pdf)

Socialstyrelsens sida på webbplatsen kunskapsguiden.se om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

NCK:s rapport "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" (pdf)(2013)

NCK:s beställningssida där rapporten "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" finns att beställa.


Stöd i samtal 

Kommunikationsverktyget "Våga förstå!" ger barn och unga med kommunikationssvårigheter stöd i att uttrycka känslor och berätta om utsatthet för våld med hjälp av emojis och bilder. Verktyget lyfter särskilt fram situationer som relaterar till barns och ungas erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck som exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. 

"Våga förstå!" som har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och TRIS (Tjejers rätt i samhället). 

Senast uppdaterad: 2024-03-07