Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

NCK har haft i uppdrag att ta fram en webbkurs för att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som har producerats i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, lanserades i september 2016.

Illustration: Kvinnor
Illustration ur webbkursen om våld. Illustration: Magnus Häglund

NCK och länsstyrelserna har uppmärksammat en ökad efterfrågan på utbildningar om våld. Kvinnofridssamordnare och andra yrkeskategorier har framfört ett behov av att säkerställa personalens kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Att frågor om våld nu oftare ställs inom myndigheter, kommunal verksamhet och hälso- och sjukvården har också lett till en ökad efterfrågan på kunskap. "Webbkurs om våld" är ett stöd i kommunernas arbete med kompetensförsörjning och är lättillgänglig och kostnadsfri för alla.

Webbkursen är en del av ett större utbildningskoncept och ger en höjd lägstanivå för alla som genomgår den, men också möjlighet att fördjupa kunskapen hos berörda nyckelpersoner för en mer långsiktig och kontinuerlig utbildningssatsning.

Exempel på innehåll är:

  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld.

Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. En tillhörande utbildningsmanual för kursledare har tagits fram som ett komplement till webbkursen. Manualen innehåller bland annat förslag på hur kursen kan användas som stöd vid fördjupande diskussioner i arbetsgrupper.

Lansering hösten 2016

Arbetet med webbkursen pågick intensivt under våren 2016. Filmer spelades in med experter och yrkesverksamma från olika delar i landet och olika yrkeskategorier. Grafik och illustrationer togs också fram för att lyfta innehållet. En referensgrupp bestående av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, forskare och idéburna organisationer träffades vid två tillfällen för att diskutera innehåll, utformning och implementering. I produktionens slutfas testades webbkursen av en användargrupp.

Delar av webbkursen premiärvisades under Almedalsveckan och kursen lanserades i september 2016. Efter lanseringen har länsstyrelserna arbetat vidare med implementeringen av utbildningskonceptet och med olika regionala aktiviteter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02