Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

böcker som ligger upplagda i högar och på rad på ett bord i en utbildningssal.

Här hittar du en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett eget tvärvetenskapligt kunskapsområde. Området är nu en del i högskoleutbildningar inom flera discipliner. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet, funktionsförmåga och ålder.

Alla som i sitt yrke möter personer som utsatts för våld, och/eller personer som utövar våld har behov av grundläggande kunskap om våld. 

Om kunskapsområdet

Examensmålet innehåller två begrepp: mäns våld mot kvinnor, och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är en samlingsterm för det våld som drabbar flickor och kvinnor på grund av deras kön. Våld i nära relationer är en samlingsterm som innefattar alla typer av våld mellan närstående. 

Våld i nära relationer omfattar vissa typer av våld som inte ryms inom begreppet mäns våld mot kvinnor. Det kan till exempel vara våld i samkönade relationer eller i en relation där en kvinna utsätter en man för våld. Det kan också handla om våld mellan föräldrar och barn. Mäns våld mot kvinnor omfattar i sin tur en mängd våldshandlingar där det inte finns en nära relation mellan förövare och utsatt – till exempel sexuella trakasserier på arbetsplatser, överfallsvåldtäkter, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, sexuellt våld i krig och konflikt och grooming. Samtidigt sker en stor del av mäns våld mot kvinnor inom ramen för en nära relation. Därför både överlappar och kompletterar begreppen varandra.

Här kan du läsa mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, men även om exempelvis våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdelningen är gjord för att ge en överblick av kunskapsområdet. 

De olika områdena går in i varandra. Hedersrelaterat våld och förtryck är våld mot barn när det riktar sig mot minderåriga, och att leva i prostitution innebär att befinna sig i en särskilt sårbar position. På samma sätt som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är begrepp som kompletterar och överlappar varandra, gör också områdena det.

Att mäta våld

Forskning visar att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är utbrett, såväl globalt som i Sverige. Men exakt hur våldet ser ut, eller hur många som utsätts, är svårt att få en enhetlig uppfattning om. 

Bland annat påverkas uppskattningen av våldets omfattning av hur man studerar våldsutsattheten, vilka metoder som används, vilka frågor som ställs och vilka avgränsningar som görs. Det är viktigt att känna till när man tolkar statistik.

Att mäta våld med statistik, ämnesguide i NCK:s kunskapsbank

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2023-10-02