Barn och unga som upplever våld

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att en miljard barn och unga årligen utsätts för våld runt om i världen. 

De flesta barn och unga växer upp utan våld och barnmisshandelsbrotten har minskat. Trots det utsätts varje dag ett antal barn och unga för våld. 

Yrkesverksamma har större benägenhet att agera när det handlar om fysiskt, sexuellt och allvarligt psykiskt våld som är direkt riktat mot barnet. Särskilt fysiskt våld ses per automatik som barnmisshandel. Våld som är indirekt riktat mot barnet, exempelvis genom att bevittna våld mot en närstående, ger inte samma omedelbara reaktion att gripa in. 

Att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer har tidigare inte varit brottsligt enligt lag. Men den 1 juli 2021 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken om det nya brottet barnfridsbrott. 

Ungdomar i åldern 15–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Unga kvinnor utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld. Våldet utövas oftast i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer.

"Fortfarande glöms barnperspektivet bort"

FORSKARINTERVJU Barnafrid vid Linköpings universitet är ett nationellt kunskapscentrum med regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid tillhör Linköpings universitet. Laura Korhonen är professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef.

Forskarintervju med Laura Korhonen om Barnafrid

Laura Korhonen som har långt ljust hår och är klädd i en grå stickad kofta.

Barnafrids kunskapsportal

På det nationella kunskapscentret Barnafrids webbplats hittar du kunskapsportalen med digitala utbildningar, publikationer och metodstöd om våld mot barn, baserade på forskning och beprövad erfarenhet.

Materialet kan du som lärare ha nytta av både i din undervisning och för din egen fortbildning. 

Kunskapsportalen på Barnafrids webbplats

Senast uppdaterad: 2023-10-04