”Fortfarande glöms barnperspektivet ofta bort”

Barnafrid vid Linköpings universitet är ett nationellt kunskapscentrum med regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid tillhör Linköpings universitet. 

Laura Korhonen är professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef.

Vad är Barnafrid?

Laura Korhonen med långt ljust hår och en grå stickad kofta.
Laura Korhonen. 

– Centrumet vill bidra till ett förbättrat förebyggande arbete och att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Målgruppen är yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts för våld. I målgruppen ingår även universitets- och högskolelärare och forskarvärlden. Vi har programverksamhet riktad mot hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola och skola, rättsväsendet och civilsamhällets aktörer. Uppdelningen är gjord för att vi ska kunna arbeta nära de olika målgrupperna och forma verksamheten utifrån existerande behov, i linje med vårt uppdrag.

Vad kan Barnafrid bistå med till universitets- och högskolelärare?

– Webbutbildningen ”Basprogram om våld mot barn” ger en kunskapsbas och kan användas på grundprogrammen, vilket redan sker idag på flera lärosäten. Basprogrammet är ett Illustration som visar två barn vid ett bord med ett glas mjölkchoklad och en ostsmörgås. färdigutvecklat verktyg, baserat på forskning och beprövad erfarenhet och med pedagogiska lösningar. Det finns också ett antal fördjupningsutbildningar, som en digital utbildning i barnpsykiatrisk traumavård. Allt pedagogiskt och kompetenshöjande material är samlat i Barnafrids kompetensportal.

– Det finns också möjlighet att som lärare medverka i Barnafrids nationella yrkesnätverk och att ta del av seminarieserien Barnafrid talks, där vi presenterar aktuell forskning på området. Det är ett sätt att höja sin egen kompetens på området.

Vad är viktigt att tänka på som universitets- och högskolelärare vid undervisningen om våld mot barn?

– Se komplexiteten! Det är ett problem om ”våld mot barn” onyanserat bakas ihop med konceptet ”mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Avgörande aspekter riskerar att gå förlorade. Våld mot barn är eget fält inom fältet, som kräver särskild kompetens. Det är viktigt att som lärare arbeta för ett balanserat, nyanserat synsätt där alla våldsaspekter får finnas. Inget våld är viktigare än något annat.

– Examensmålet är brett och det kan vara svårt som lärare att veta hur man ska prioritera. En lösning kan vara att låta studenterna få tillgång till mer material än vad som egentligen krävs. Då kan de återkomma till kunskapen senare, när de har börjat arbeta.

Som yrkesverksam kan man gå vilse i  …

– Fortfarande glöms barnperspektivet ofta bort. Många yrkesverksamma är duktiga på mäns våld mot kvinnor, men har svårt att samtidigt ta in barnets perspektiv. Man fastnar i individperspektivet, men för barnet är det sammanhanget som är det viktiga. Familjen. Vad händer i förskolan eller skolan?  Det gäller att lyfta blicken och att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt.

– Ofta hamnar allt fokus på den utsatta. Men när det handlar om våld mot barn är det otroligt viktigt att även den som utsätter får hjälp och stöd. Förövaren kan vara en pappa, en mamma, en styvmamma eller ett annat barn, som kommer fortsätta finnas i barnets liv. Alla parter behöver stöd.


Barnafrid vid Linköpings universitet

Senast uppdaterad: 2023-10-04