Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor utövas på flera arenor: inom familjen och i hemmet, i offentlig miljö och på andra håll i samhället. Våld mot kvinnor förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet, funktionsförmåga och ålder.

Det finns flera olika definitioner av mäns våld mot kvinnor. Sverige har undertecknat och ratificerat Istanbulkonventionen och regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor utgår från Istanbulkonventionens definition:  

”…varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang."

Forskning och kriminalstatistik visar att män står för en majoritet av det våld som utövas i samhället. Detta tyder på att våldsutövande är starkt kopplat till kön och maskulinitet. Att utöva olika former av våld kan fungera som ett sätt att höja sin status bland män och framstå som maskulin. Mycket av det våldsförebyggande arbetet riktar därför in sig på att öka jämställdheten och bryta destruktiva maskulinitetsnormer. 

Att undervisa om maskulinitet och våld – Jesper Fundberg

I videon berättar forskaren Jesper Fundberg om viktiga perspektiv på maskulinitet och våld, och utmaningar med att undervisa om det i högre utbildning. 

Filmen är 8 minuter och 7 sekunder lång. Klicka på CC för svensk text. 
 

Webbkurs om våld

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Om Webbkurs om våld

Senast uppdaterad: 2023-05-24