Studenter på psykologprogrammet rustas för samtal om våld

2022-09-21

Genom färdighetsträning rustar Victoria Andrén studenterna på psykologprogrammet vid Uppsala universitet för framtida samtal om våld. Egen reflektion är ett centralt begrepp, både för studenter och lärare.

Victoria Andrén som har uppsatt hår och en blank lila blus. Hon står vid ett bord framför två studenter.
Victoria Andrén är PTP-studierektor och undervisar som extern föreläsare om våld på flera lärosäten. Foto: Mikael Wallerstedt

Victoria Andrén är PTP-studierektor, doktorand och legitimerad psykolog, och undervisar som extern föreläsare om våld på flera lärosäten. På Uppsala universitet ansvarar hon för ett moment på psykologprogrammet som kallas ”Samtal om våld”. Seminariet är obligatoriskt och infaller på termin sju. Även tidigare fanns moment om våld på utbildningen, men det nuvarande är utvecklat och fördjupat för att möta det nya examensmålet.

Eftersom Victoria Andrén är extern, har hon före seminariet kontakt med kursledaren och ber hen att lägga ut material för studenterna att ta del av i förväg, till exempel NCK:s "Webbkurs om våld" och Barnafrids basprogram om våld mot barn. Grundkunskapen är viktig för att studenterna ska få ut så mycket som möjligt av själva undervisningen.

– Jag skriver också till studenterna och berättar att momentet ska handla om våld. De får mina kontaktuppgifter, om det finns frågor och funderingar inför seminariet, säger Victoria Andrén.

Praktisk färdighetsträning

Under den inledande föreläsningen går Victoria Andrén igenom examensmålet och kopplar ihop det med aktuellt kursmoment. Hon följer upp webbutbildningen och går igenom kunskapsbehoven kopplade till psykologprofessionen, till exempel att ställa frågor om våldsutsatthet. Detta skapar en övergång till nästa delmoment: den praktiska färdighetsträningen. Under två timmar får studenterna öva på att samtala om våld och ställa frågor till varandra. Det sker i form av rollspel och utifrån konstruerade, verklighetstrogna fall. Alla får prova att agera både som psykolog och som patient.

– De får de yttre ramarna för samtalet, men anpassar det sedan utifrån vad som dyker upp. Färdighetsträningen är något som många studenter efterfrågar och vill ha mer av. Det finns ett stort behov av att diskutera olika ”hur”: Hur frågar man? Hur gör man?, säger Victoria Andrén.

Den teoretiska kunskapen är viktig, men det gäller att inte stanna där utan omvandla den till praktik.

– Vi behöver förbereda studenterna för yrkeslivet som psykologer, säger hon.

Viktigt att förstå yrkesrollens begränsningar

Här kommer en aspekt till in: att lära ut var gränserna går för just deras uppdrag och deras roll.

– Vi har ett ansvar att lära dem stå ut med professionella begränsningar. Att arbeta med våld innebär ofta frustration och maktlöshet, och det kan de behöva förberedas på. Vi behöver också lära dem att ta hand om sig själva. De jobbar med sig själva som verktyg och behöver vårda det verktyget, säger Victoria Andrén.

Victoria Andrén betonar vikten av att vända blicken mot sig själv och bli medveten om egna föreställningar och attityder, samt hur dessa kan komma att påverka det professionella agerandet och vilka konsekvenser det kan få för patienterna. Även lärarna bör reflektera över sina egna attityder kopplade till våld. Känner jag själv motstånd? Vad står motståndet för? Tycker jag det är obehagligt att undervisa om våld?

Just reflektion, både egen och i kollegiet, kan vara en väg till att känna sig tryggare i ämnet.

– Det kan vara jobbigt att möta sig själv och sina egna rädslor, fördomar och attityder, men det är en viktig förutsättning för att kunna bedriva god undervisning, säger hon.

Vill avdramatisera ämnet våld

Överlag skulle Victoria Andrén vilja avdramatisera ämnet våld. Hon har den största respekt för att våld väcker känslor – men ingen tjänar på att ämnet blir ”alltför laddat” och omgärdas av beröringsskräck.

– Våldet kräver en särskild kompetens. Men vi ska inte göra det till något ”särskilt” som vi inte vågar närma oss, säger Victoria Andrén.


Specifika råd för psykologprogrammet:


  • Fundera över vilka specifika behov och möjligheter som finns just på psykologprogrammet för att föra in ämnet våld. Går det att väva samman med andra moment, till exempel under praktiken och klientarbetet? Våldet kräver en specifik grundkunskap, men på sikt bör målet vara att det ska finnas med som en röd tråd genom hela programmet och integreras med psykologens samtliga arbetsuppgifter.

  • En svår men nödvändig uppgift är att formulera en ”minsta kunskapsnivå” för våldskompetens inom psykologprogrammet. För det krävs ställningstagande om bredd/generella kunskaper versus djup/specifika kunskaper.

  • Psykologer har framför allt ett individperspektiv, och skolas in i det. Men det är också viktigt att lyfta blicken och beröra våld ut ett tvärvetenskapligt perspektiv, ta in helheten.

  • Undersök om det går att samarbeta med en annan professionsutbildning på lärosätet som också har det här examensmålet, till exempel juristprogrammet. Det ger synergieffekter, ökar kunskapen hos båda professionerna och skapar förutsättningar för samarbeten längre fram.


Råd som gäller alla program:


  • Ta fram rutiner på det egna lärosätet vad gäller att hantera studenter och lärare som har varit eller är utsatta för våld.

  • Det finns behov av att i större utsträckning få in förövarperspektiv – vanligtvis ligger fokus för undervisningen på utsatthet och offer. Vidare kan offer/förövare förekomma i en och samma person.

  • Se till att vara uppdaterad vad gäller evidens, material och riktlinjer. Ta hjälp och stöd av den kunskap och det material som finns på området.

  • Hjälps åt att bygga upp en våldskompetens, till exempel genom att skapa en övningsbank och genom att utbyta tips, råd och erfarenheter. Det pedagogiska verktyget ”Kritisk vän” kan användas som hjälp i att utveckla undervisning om våld.

  • De medvetandehöjande övningar som används till studenterna kan ofta användas även för lärarna. Det är ett bra sätt att skapa reflektion och starta tankeprocesser runt attityder och värderingar.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01