Studenternas kunskaper om våld utvecklas över terminerna

2022-09-26

På tandhygienistprogrammet vid Karlstad universitet är progression ett grundläggande begrepp i undervisningen om lärandemålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Ämnet är komplext och behöver fördjupas över tid och i olika kursmoment.   

Ann-Catrin André Kramer som har ljust axellångt hår och klädd i ett ljuslila vårdplagg. Hon står vid en tandläkarstol, i den ligger en docka.
Ann-Catrin André Kramer är programledare vid tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Foto: Helena Christerdotter

Det treåriga tandhygienistprogrammet vid Karlstad universitet har funnits sedan 2020 och från och med hösten 2022 är samtliga tre årskullar igång. Det innebär att undervisningen i examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för första gången nu implementeras fullt ut i alla årskurser.

Det är främst under år 2 och 3 som lärandemålet undervisas och examineras.

– Studenterna behöver mogna i sitt lärande innan de är redo att på allvar börja arbeta med det här examensmålet, säger Ann-Catrin André Kramer, programledare vid tandhygienistprogrammet.

Iakttar när handledare ställer frågor om våld

Men redan i slutet av det första året får studenterna, under sin kliniska träning på studentkliniken, stifta en inledande kontakt med ämnet. På folktandvårdsklinikerna i Region Värmland är det rutin att fråga samtliga patienter om våld, det ingår i de så kallade anamnesfrågorna. Studenterna ställer själva ännu inga frågor till patienterna, men lyssnar och Ann-Catrin Andrén Kramer som har axellångt ljust hår och står i ett undersökningsrum vid en röntgenapparat.iakttar när deras handledare gör det, och får på så vis en introduktion till hur det kan gå till.

Under det andra och tredje året återkommer examensmålet i flera olika kurser. Det sker en utveckling av lärandet och ställs allt högre krav på studenternas kunskaper och färdigheter. Just detta med progression är grundläggande i undervisningen, poängterar Ann-Catrin André Kramer.

– Det här är ett komplext ämne som inte kan läras ut under en enskild halvdag eller heldag, utan som måste arbetas med kontinuerligt. Kunskaper byggs på och fördjupas både teoretiskt och praktiskt. Studenterna ska lära sig vad som ingår i tandvårdens ansvar och uppdrag samt tillägna sig ett förhållningssätt och att själva börja reflektera. Det måste få ta tid, säger hon.

Övar på att undersöka kliniskt för att upptäcka våld

Undervisningen består bland annat av föreläsningar med lärare utbildade i ämnet  och externa experter inom fältet. Teori varvas med praktik. I samtalsövningar mellan studenterna får de öva sig på att ställa frågor om våld och att ta upp ämnet på olika vis, och att lära sig identifiera olika former av våld och upptäcka tecken på skador hos våldsutsatta personer.

Studenterna tränar också på att undersöka varandra kliniskt utifrån ett våldsperspektiv, både i och utanför munnen. Genom att undersöka halsen, bakom öronen, nacken och munhålan kan tandhygienisten upptäcka blåmärken eller andra tecken på skador som kan bero på våld.

I kursen ”Barn, ungdomar och unga vuxna – hälsofrämjande, bemötande och behandling för tandhygienistens yrkesområde” kommer ämnet orosanmälningar in och hur en tandhygienist ska agera när det gäller misstanke om våld mot barn. I en senare kurs är det fokus på äldre patienter och deras specifika behov och livssituation.

Till slut, i programmets allra sista kurs, förväntas studenterna kunna väva samman alla delar och tillämpa kunskapen i klinisk miljö vid patientmöten.

Även handledare vid kliniker utbildas om våld 

En del av undervisningen sker på olika tandvårdskliniker i Sverige, i så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

– Vi bjuder in handledarna till föreläsningar för kompetensutveckling. Det är viktigt att de är insatta i hur undervisningen är upplagd och vad studenterna får lära sig så att de kan följa upp lärandemålet ute i verksamheten, säger Ann-Catrin André Kramer.


Råd till utbildare


  • En mugg med vatten i en vattenskål hos tandläkarenFörsök arbeta med ämnet tvärprofessionellt och dra nytta av varandras kunskaper på lärosätets olika program. I Karlstad samarbetar tandhygienistprogrammet till exempel med ämnet folkhälsovetenskap.

  • Skapa nätverk också med andra lärosäten än det egna. Samverkan är nödvändigt för att få in så många perspektiv som möjligt i undervisningen.

  • Viktigt att ha i åtanke är att detta är ett område som kan skapa starka reaktioner i gruppen och hos den enskilda individen. Det kan finnas studenter som själva är drabbade, vilket det måste finnas en förberedelse för. Vid tandhygienistprogrammet är studenthälsan inkopplad som resurs vid behov.

  • Var ödmjuk inför att det är ett komplext ämne. Utvecklandet med att införa det nya examensmålet är en process. Allt kan inte vara perfekt och färdigt från start, arbetet måste ske på ett långsiktigt vis.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01