Personal på juridisk institution har utbildats om våld

2022-10-11

Ledningens stöd var avgörande när samtliga medarbetare vid juristprogrammet vid Göteborgs universitet erbjöds utbildning i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Wanna Svedberg Andersson med mörkt uppsatt hår, glasögon och en mörklila kavaj står i en korridor med studenter i bakgrunden.
Wanna Svedberg Andersson är lektor i straffrätt och likabehandlingsrepresentant på juridiska institutionen. Foto: Sofia Sabel

Våren 2022 gick personalen på juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en högskolepedagogisk kurs i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Alla medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal fick erbjudande om att gå utbildningen.

Syftet var att skapa en gemensam kunskapsgrund på institutionen.

– Det är nödvändigt för att vi ska kunna föra samtal och leva upp till de krav som finns på oss i och med examensmålet, säger Wanna Svedberg Andersson, lektor i straffrätt och likabehandlingsrepresentant på institutionen.

Utbildningen, som var en heldag, förlades digitalt på två halvdagar. Dessa gavs med två alternativa datum för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att medverka.

– Med tanke på att de flesta har ett pressat schema var det viktigt med ett koncentrerat och lättillgängligt upplägg, säger Wanna Svedberg Andersson.

Avgörande att ledningen stod bakom initiativet

Kursen var framtagen av Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Den var särskilt anpassad för just juristutbildningen och gav en introduktion till kunskapsområdet och tog upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och tankar kring implementering av kursmålen. Som förberedelse uppmanades deltagarna att gå Wanna Svedberg Andersson som har mörkt uppsatt hår och är klädd i en mörklila kavaj och står i en korridor med studenter i bakgrunden.NCK:s introduktionskurs ”Webbkurs om våld”.

Utbildningen var frivillig men uppmaningen från ledningen att gå den var tydlig. Det var ledningen som skickade ut information om och inbjudan till utbildningen.

– Att ledningen stöttade var en stark och viktig signal, och att inbjudan gick ut till samtliga medarbetare signalerade att kompetensen är värdefull för alla, säger Wanna Svedberg Andersson.

Det ursprungliga initiativet till en gemensam utbildning kom från henne själv. Det var hon som tog den första kontakten med Jämställdhetsmyndigheten och frågade om de kunde hjälpa till att ordna en grundläggande och skräddarsydd utbildning för kollegiet. Vilket hon fick ett positivt svar på. I nästa steg presenterade hon idén för ledningen på institutionen, som direkt valde att stå bakom projektet.

– Om ett sådant här arbete ska bli effektivt är det avgörande att ledningen är med på banan. Kunskapsförmedlingen kan inte hänga på enstaka eldsjälar utan måste vara en del av strukturen. Vår ledning visade tydligt att det här är en kompetens som de vill att personalen ska ha, säger Wanna Svedberg Andersson.

I slutänden rustas studenterna för att göra skillnad

Mikael Baaz är prefekt vid Juridiska institutionen.

– Det här är ett viktigt kunskapsområde för blivande jurister och ett område som flera säkert kommer att, i olika egenskaper, arbeta med framöver, säger han.

Hans förhoppning är att utbildningen ska leda till en ökad medvetenhet om problemet bland kolleger och studenter och att de studenter som lämnar juristutbildningen vid Göteborgs universitet är väl rustade att arbeta med en samhällsfråga av stor betydelse.

– Att våra studenter, när de är färdigutbildade, kan göra skillnad och påverka samhället till det bättre.

Särskilt fokus på utveckla examensmålet

Juristutbildningen vid Handelshögskolan i Göteborg håller just nu på att ses över och ska lanseras i sin nya version läsåret 2024. I samband med det arbetet har ledningen för avsikt att tillsätta en grupp med särskilt fokus på att utveckla examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Progression är ett ledord. Att kunskapen ska integreras i undervisningen och byggas på steg för steg genom programmet.

– Kunskapen ska vara en naturlig del av undervisningen, inte något som läggs till utöver, säger Wanna Svedberg Andersson.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01