Praktiska moment i undervisning om våld efterfrågas

2023-09-20

År 2018 infördes det nya examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En ny studie från Jönköping University och Jämställdhetsmyndigheten har undersökt hur stor kunskap studenter på socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet har om våld och vad de tycker om undervisningen i ämnet. 

Nina Åkerlund, universitetslektor i socialt arbete på Jönköping University och Veronica Ekström, docent och programansvarig lektor på Marie Cederschiöld Högskola

Bakom studien står Nina Åkerlund, universitetslektor i socialt arbete på Jönköping University och Veronica Ekström, docent och programansvarig lektor på Marie Cederschiöld Högskola samt medförfattaren David Johansson, doktorand vid Jönköpings University. Både Nina Åkerlund och Veronica Ekström undervisar. De ville undersöka studenternas upplevelse av undervisningen. De ville också titta på studenternas skattningar gällande den egna kunskapen, egna erfarenheterna av att arbeta med och förmåga att hantera ärenden som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det spekulerades kring vad studenterna kunde och vad de behövde kunskap om, men det fanns ingen studie där studenterna själva blivit tillfrågade, säger Nina Åkerlund.

Delstudie ett är en enkätstudie, där 538 socionom- och sjuksköterskestudenter vid fyra olika lärosäten tillfrågades. Studenterna var antingen i början eller i slutet av sina studier. Enkäten visade att det fanns en andel studenter som hade kunskap om våld redan innan de påbörjade studierna. På gruppnivå kunde man se att det fanns en viss skillnad mellan de olika programmen, där socionomstudenterna hade mer förkunskaper.

– Det tycker inte jag är konstigt, för de har oftast engagerat sig i sociala frågor, vilket ofta är orsaken till att man väljer en socionomutbildning, säger Veronica Ekström.

Vidare indikerade enkäten att studenterna får en grundläggande undervisning om våld då de efter utbildningen upplever att de har grundläggande kunskaper.

Delstudie två är gruppintervjuer som fördjupar vissa av frågorna från enkäten i delstudie ett. I delstudie tre, som ännu ej är genomförd, kommer Nina Åkerlund och Veronica Ekström studera om upplevelsen av kunskap har förändrats över tid när studenterna har kommit ut i arbetslivet.

Det Nina Åkerlund och Veronica Ekström också ser i studien är att studenterna efterfrågar det mer praktiska. Att ställa frågor om våld, att öva, att omvandla teoretiska kunskaper till praktiska.

– Det sliter nog de flesta med, i alla fall på socionomprogrammet. Oavsett om det handlar om missbruk, våld eller annan ungdomsbrottslighet, så är det en utmaning för studenterna, säger Veronica Ekström.

Hon påpekar att den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, blir oerhört viktig i den frågan, något som också framkommer i enkäterna. Möter man våld under sin VFU så blir det ett sätt att faktiskt förstå mer om vad det är i praktiken och hur man kan jobba med det.

Examensmålet är relevant

Enligt Nina Åkerlund och Veronica Ekström är kravet som lärosätena har på sig att se till att alla sjuksköterskor och socionomer ska veta vad våld i nära relationer är så att de har en beredskap att hantera den typen av utsatthet och se till att klienter och patienter slussas rätt.

– Det är det som ska vara våra uppdrag och det är studenterna eniga med oss i, att det behövs grundkunskap om våld i nära relationer. Studenterna säger att det är ett relevant examensmål och säger att det är viktigt med kunskap om våld, säger Nina Åkerlund.

Veronica Ekström beskriver examensmålet som lite fluffigt, som examensmål ofta är. Studenterna ska ”visa kunskap om”, vad menas egentligen med det? Hon menar att det kan betyda olika saker, beroende på vilket program man jobbar med, vad man själv kan om våld och vad man har för idé om vad studenterna ska möta när de är klara med sin utbildning.

– Vi behöver ha ett kontinuerligt samtal om det här och vi behöver ha det samtalet utifrån någon slags fakta och den här studien bidrar med just det, fakta. Det blir en bild av det. En bild som också problematiserar vår bild av att studenterna kommer hit som helt oskrivna blad, säger hon.

Här kan du läsa studien i sin helhet, Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01