Samverkan redan under utbildningen

Frida Liabäck som har kortklippt ljust hår, glasögon och är klädd i en ljuslila stickad tröja.

LÄRANDE EXEMPEL På Hälsohögskolan vid Jönköping University samverkar studenter från olika yrkesprogram i utbildningen i ett så kallat interprofessionellt lärande, IPL. Det innebär att studenter från olika professionsutbildningar, vars vägar kommer att korsas i ett framtida yrkesliv, läser vissa moment tillsammans och lär av varandra. Frida Liabäck är universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan.
Lärande exempel om samverkan i utbildningen på Jönköping University

Samverkan

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation omfattar många områden i livet och samhället och kräver därför en tvärvetenskaplig ansats. Detta synliggörs av att kunskap om våld nu inkluderas i program från olika discipliner.

Även om socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård och jurister har olika ansvar för våldsutsatta och våldsutövare, krävs ofta samverkan för att uppnå bästa resultat. 

ett collage med olika myndigheter, polis, vård och socialtjänst.Att samverka är lagstadgat för många av de professioner som kommer i kontakt med våldsutsatta. Det finns exempelvis skrivelser om samverkan i Socialstyrelsens föreskrifter, i Polislagen (1984:387) och i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Samverkan kan ske av olika anledningar och på olika nivåer. Ofta handlar det om att samverka i ett enskilt fall för att kunna ge individen den hjälp och det stöd denne har rätt till. Det kan också ske på en mer strukturell nivå där det handlar om att utveckla verksamheten, främja erfarenhetsutbyten eller verka kompetenshöjande.

Lagen medger att sekretessen bryts

Det är viktigt att påpeka att många av de berörda yrkesgrupperna arbetar under lagstadgad sekretess. Sekretessen syftar till att skydda individens integritet, men i vissa situationer medger lagen att denna sekretess bryts. Dessutom kan information ofta delas mellan myndigheter om den utsatta personen själv tillåter det.

Som lärare kan man redan under utbildningen berätta om vikten av samverkan och begränsningar för densamma. Det är också viktigt att få lära sig om de andra myndigheternas ansvar. Att få träffa studenter från andra program och arbeta tillsammans kan vara ett sätt att öka förståelsen för varandras uppdrag och bädda för en god samverkan senare i yrkeslivet.


Läs mer: 

Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: 2022-11-15