Förslag på litteratur för didaktisk fördjupning

För att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är det bra att ha förståelse för bland annat normkritisk pedagogik. Här hittar du förslag på litteratur om didaktik.

Materialet i litteraturlistan kan stärka både den didaktiska och den pedagogiska förmågan. Det lyfter olika delar av didaktik som till exempel vikten av reflektion och kritiskt tänkande. Texterna handlar inte om undervisning om mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer specifikt men är relevanta för examensmålets genomförande. Exempelvis kan texterna stötta i arbetet med att förbereda sig på motstånd. 


Litteratur

Amundsdotter, Eva, Ericson, Mathias m. fl. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbetet. KarlstadKarlstads universitet.

Arleman-Hagsér, Eva & Öhlund, Marie (red.) (2018). Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik. Västerås: Mälardalens högskola.

Bie, Kristin (2009) Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Bjuremark, Anna (red.) (2004). Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisning vid LiU – Några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik. Linköping: Linköpings universitet.

Björkman, Lotta, Bromseth, Janne (2019). Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Bondestam, Fredrik (2010). Skillnad, makt och kunskap – utmaningar för medicinsk utbildning och undervisning. I Wijma, Barbro m. fl. (red.) Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar. Lund: Studentlitteratur.

Carlsson, Ninni (2013). Formativ kursutveckling. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet. (bl. a. studentcentrerat förhållningssätt)

Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2019). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia (2020). Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok.  Lund: Studentlitteratur.

Hansson, Thomas (2012). Högskolepedagogik: mål, innehåll, metod. Ronneby: Blekinge tekniska högskola.

Hedin, Anna & Svensson, Lennart (red.) (2016). Nycklar till kunskap. Om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur.

Hård af Segerstad, Helene, Klason, Alger & Tebelius, Ulla (2007). Vuxenpedagogik: Att iscensätta vuxnas lärande. Lund: Studentlitteratur.

Levinsson, Magnus, Lill Langelotz, and Malin Löfstedt (red.) (2021). Didaktisk dialog i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Mattsson, Tina (2017). Kunskap och lärande i socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Strömqvist, Brusling (2007). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur.

Senast uppdaterad: 2022-11-04