Internationella överenskommelser

Våld mot kvinnor betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden och ett flertal internationella deklarationer, konventioner och resolutioner har antagits av stater världen över. Här hittar du exempel på sådana internationella överenskommelser. 

Listan på den här sidan är ett urval. Sverige har även ratificerat flertalet andra internationella överenskommelser som kan vara relevanta i din undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 


FN:s kvinnokonvention

Den så kallade Kvinnokonventionen (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Kvinnokonventionen tar inte uttryckligen upp problemet med könsrelaterat våld. Men både FN:s kvinnokommission och FN:s kvinnokommitté har klargjort att förbudet mot könsdiskriminering även omfattar ett förbud mot våld mot kvinnor. 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW (1979) på regeringens webbplats


Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1993. 

Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993, på engelska) på OHCHR:s webbplats


Resolution om avskaffande av brott i heders namn 

FN:s generalförsamling antog 2001 en resolution om avskaffande av brott i hederns namn. Det är den första resolutionen som särskilt behandlar hedersrelaterat våld. Resolutionen slår fast att hedersrelaterat våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Resolution 55/66. Working towards the elimination of crimes against women committed in the name of honour (pdf)


Resolution som fördömer våldtäkt i krig 

Resolution 1820 antogs av FN 2008. Resolutionen fördömer våldtäkt och andra former av sexuellt våld i konflikter. Den slår fast att våldtäkt även kan utgöra ett brott mot mänskligheten och räknas som folkmord.

FN resolution 1820 (pdf, på engelska) 


Globala målen 

I FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Mål 5: Jämställdhet (länk till webbsidan Globala målen)


Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionens officiella namn är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. 

Svensk översättning av Istanbulkonventionen (pdf) 

Senast uppdaterad: 2024-02-28