Förslag på kurslitteratur

Vad gäller området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns det mycket litteratur, forskningsöversikter, rapporter och avhandlingar som kan användas som kurslitteratur. Här är ett urval att hämta inspiration av.

Litteraturen i listan är indelad efter fyra teman: mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, våld och hälsa, barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutsatthet och särskild sårbarhet.

I webbstöd för lärosäten hittar du även internationella överenskommelser och nationella strategier och planer som kan vara användbara som kurslitteratur.


Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet
Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard (Red.) (2012)

Hjältar och Monster – Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.
Ungdomsstyrelsen (2013)

Hur går hon?: om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne (Red.) (2011)

Men, Masculinities and Intimate Partner Violence
Gottzén, Lucas; Bjørnholt, Margunn; Boonzaier, Floretta (Red.) (2021)

Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin.
Wendt Höjer, Maria (2002)

Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.
Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin (2014)

Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Holmberg, Carin; Enander, Viveka (2011)

Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
Nilsson, Gabriella; Lövkrona, Inger (2020)

Våldets normalisering och andra våldsförståelser
Lundgren, Eva (2012)

Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt
Franzén, Anna; Gottzén, Lucas (2020)

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar
Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, Ulla; Haraldsdotter, Ylva (Red.) (2019)


Våld och hälsa

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet (2010)

”Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig.” Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm
Region Stockholm (2022)

Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet (2014)

Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt
Sveriges kommuner och regioner (2020)

Övergiven eller stöttad?: Våldsutsatta kvinnors erfarenhet av bemötande inom hälso- och sjukvården.
Wendt, Eva; Enander, Viveka (2013)


Barn och unga

Barn och unga i utsatta livssituationer
Bruno, Linnéa; Becêvic, Zulmir (Red.) (2020)

Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå
Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet (red.) (2015)

Våld mellan ungdomar i nära relationer. Digitala medier och utövande av kontroll
Överlien, Carolina (2018)

Young Peoples Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understandings and Challenges
Överlien, Carolina (2020)

Youth Intimate Partner Violence in Sweden – Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships
Korkmaz, Sibel (2021)


Hedersrelaterat våld och förtryck

Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete
Baianstovu, Rúna Í (2017)

Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
Baianstovu, Rúna Í; Strid, Sofia; Särnstedt Gramnaes, Emmie; Cinthio, Hanna; Enelo, Jan-Magnus (2019)

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet (2010)

Om patriarkat, motstånd och uppbrott : tjejers rörelser i sociala rum
Björktomta, Siv-Britt (2012)


Våldsutsatthet och särskild sårbarhet

Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition
Ovesen, Nicole (2021)

Våld mot hbtq-personer – en kunskaps- och forskningsöversikt
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet (2018)

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet (2013)

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer
Holmberg, Carin; Stjernqvist, Ulrika (2008)

Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer – Interprofessionella perspektiv
Östlund, Lena (red.) (2022)


Senast uppdaterad: 2022-11-04