Högskolepedagogiskt processtöd erbjuds

Under 2023 erbjuder Nationellt centrum för kvinnofrid och Jämställdhetsmyndigheten ett högskolepedagogiskt processtöd till verksamma vid program som omfattas av examensmålet ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation”.

Sedan 2018 har Jämställdhetsmyndigheten ett regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget ska genomföras i samverkan med NCK.

Flera skilda utbildningsinsatser har genomförts i samarbete med olika universitet, men under 2023 kommer en ny form, processtöd, att erbjudas. Målgruppen är de institutioner som ger programutbildningar som omfattas av examensmålet. Processtödet kommer att vara flexibelt och utgå från de behov som finns på institutionen. Det kan röra sig om kunskapshöjande insatser, rådgivning kring examination och undervisning eller ren information om vilka verktyg som finns att tillgå för undervisande personal, eller hur kunskapen kan vävas in i befintlig undervisning.

Kostnadsfritt stöd

Processtödet kommer att ges av representanter från NCK, Jämställdhetsmyndigheten och vid behov andra aktörer. Det finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och är därmed kostnadsfritt för institutionerna.

Lämna intresseanmälan

Är du och din institution intresserade av att ta del av processtödet?

Mejla en intresseanmälan till ivana.bragman@nck.uu.se senast den 30/4.

Intresseanmälan kan förslagsvis innehålla en problemformulering, en kort av beskrivning vad ni önskar stöd med, vilka former av stöd ni önskar etcetera.

Ett urval kommer att ske beroende på antalet sökande.

Senast uppdaterad: 2023-05-23