Strategier och planer

I Sverige har nationella strategier och handlingsplaner tagits fram för arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här listas ett urval. 

Beroende på vad du undervisar om kan även andra strategier och handlingsplaner vara intressanta. 


Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, lanserad av den dåvarande regeringen 2016. 

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utdrag ur Skrivelse 2016/17:10, på regeringens webbplats


omslaget till strategin som är vitt med Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), på Folkhälsomyndighetens webbplats


omlaget till handlingsplan mot könsstympning som är grått med svart text.Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor och flickor
Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor S2018/03931/JÄM (finns inte längre på regeringens webbplats)


omslaget till handlingsprogrammet sexuella övergrepp som är rött med vit text.Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp
På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid tagit fram ett nationellt handlingsprogram för omhändertagande av patienter som utsatts för sexuella övergrepp. 

Handlingsprogram för omhändertagande av patienter som utsatts för sexuella övergrepp, länk till NCK:s webbstöd för vården


omslaget till strategin som är vitt med regnbågsfärgad bred linje och text i vitt på en grön bård.En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
En samlad strategi i syfte att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter inom olika områden. Strategin togs fram 2014 av den dåvarande regeringen. En handlingsplan från 2021 kompletterar strategin. 

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (2014), på regeringens webbplats

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020–2023, på regeringens webbplats


omslaget till handlingsplanen som är grått med en svart text.Handlingsplan mot prostitution och människohandel
Regeringens handlingsplan från 2018 för att förebygga och motverka prostitution och människohandel för alla ändamål, samt för att bidra till ett bättre skydd och stöd för personer som är utsatta för människohandel.

Handlingsplan mot prostitution och människohandel (finns inte längre på regeringens webbplats)


omslaget som är vitt med en grön triangel i botten och text i svart.Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för att utveckla den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fokus är på mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, på webbplatsen för Myndigheten för delaktighet

Senast uppdaterad: 2024-02-28