Exempel på kursmål om våld

Lärare på program ska enligt högskoleförordningen examinera studenter i kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Examinationen utgår från de kursmål som har satts upp för kursen.  

Här följer några exempel på hur målen kan formuleras.

Kursmålen i listan är indelade efter fyra teman: orsaker till våld, konsekvenser av våld, insatser och myndigheters ansvar.

Orsaker till våld

 • "Beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer."

 • "Förklara maskulinitetsskapande och normers betydelse för mäns våld mot kvinnor."

 • "Beskriva olika perspektiv och teorier om hedersrelaterat våld och förtryck och resonera om tänkbara konsekvenser av dem vid bemötande av våldsutsatta."

 • "Urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion."

Konsekvenser av våld

 • en hand som antecknar i ett anteckningsblock med en byertspenna."Förklara innebörden av normaliserings- och uppbrottsprocessen som är relaterade till våldet och den påverkan de har på livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn."

 • "Analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld."

Insatser

 • "Analysera hur kunskap om mäns våld mot kvinnor kan påverka stöd och hjälpinsatser inom det egna yrkesområdet."

 • "Förklara och diskutera hur livssituationen kan se ut för en våldsutsatt person i en samkönad relation och de stödinsatser som kan behövas."

 • "Beskriva vad särskild sårbarhet innebär generellt, och specifikt vad gäller barn, och analysera betydelsen av det inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor."

 • "Beskriva hur den särskilda sårbarheten kan påverka vid behov av stöd och hjälpinsatser för den våldsutsatta."

Myndigheters ansvar

 • "Redogöra för olika myndigheters ansvar för våldsutsatta, samt beskriva hur ett gott omhändertagande och bemötande kan se ut."

 • "Beskriva hur en god samverkan kan se ut och betydelsen av den för ett gott bemötande av våldsutsatta."

 • "Redogöra för internationella och nationella skrivningar som bland annat handlingsplaner, deklarationer och konventioner, samt diskutera betydelsen av dem för Sveriges arbete för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra."

Senast uppdaterad: 2022-11-04