Vanliga diskussioner vid utbildning om våld

Utbildning om våld kan väcka många tankar, känslor och frågor. Här är några av de diskussioner som kan dyka upp under utbildningen.

Studenter som sitter kring ett bord i en undervisningssituation.

Att området anses partipolitiskt eller en värderingsfråga

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett ämne som är närvarande i den offentliga debatten och föremål för politiska samtal. Därför kan studenter ibland uppfatta ämnet som en värderingsfråga eller ett politiskt ställningstagande. Här kan det vara hjälpsamt att påpeka att många av de ämnen som studeras på universitet och högskolor är föremål för politiska diskussioner. Våld är inget undantag.

Liksom när gäller andra ämnen behöver man i undervisning förhålla sig till forskning på området, presentera denna och lämna utrymme för diskussioner. Det kan också vara hjälpsamt att sätta in mäns våld mot kvinnor i en kontext av internationella överenskommelser och svensk lagstiftning.

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden "Vad säger lagen?"

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden "Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv"

Mäns utsatthet och begreppet mäns våld mot kvinnor

Det kan ofta dyka upp diskussioner kring mäns utsatthet när man utbildar i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vissa kan uppleva att mäns våldsutsatthet hamnar i skymundan.

Män är sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor. Men våldet som män respektive kvinnor utsätts för ser olika ut. Män utsätts oftast av någon de inte känner i en offentlig miljö, medan kvinnor ofta utsätts i hemmet av någon de har en nära relation till. Våldet som kvinnor utsätts för av en partner är också grövre, upprepat och kontrollerande.

Det kan vara hjälpsamt att förklara att begreppet mäns våld mot kvinnor används eftersom män som grupp utövar våld mot kvinnor som grupp, medan kvinnor som grupp inte utövar våld mot män som grupp. Även när en man utsätts för våld är förövaren oftast en annan man.

Men undersökningar visar att både hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sin partner och andra familjemedlemmar. Det förekommer alltså även att kvinnor utsätter män. Detta är också viktigt att lyfta när man utbildar om våld. Det kan vara ett tillfälle att diskutera normer och föreställningar kring våldsutsatthet och likvärdigt bemötande.

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden "Mäns utsatthet för våld i nära relationer"

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden "Män som våldtäktsoffer"

Ifrågasättande av våldets omfattning

Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos kvinnor, enligt WHO och FN. Under utbildningen kan det hända att våldets omfattning ifrågasätts. Studenterna har kanske inte tidigare tagit del av statistiken och upplever den som förvånande. De kan också regera på att olika studier presenterar olika resultat.

Här kan det vara hjälpsamt att förklara att precis som i annan forskning så påverkas resultatet exempelvis av vilka metoder som används, vilka frågor som ställs och vilka avgränsningar som görs. För att mäta våldsutsatthet kan bland annat kriminalstatistik, brottsofferstatistik och befolkningsundersökningar användas. Dessa tre typer av statistik ger ofta olika resultat. Kriminalstatistik innehåller exempelvis ofta stora mörkertal. Uppmuntra liksom alltid till att tolka statistik och att kritiskt granska data.

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden "Att mäta våld med statistik"

Senast uppdaterad: 2023-05-12