Webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta.

Nya föreskrifter om våld i nära relationer

REGELVERK Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och trädde i kraft den 1 november 2022.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (pdf, 2022)

I meddelandebladet nr 3/2022 redogör Socialstyrelsen för ändringarna.

Myndigheternas arbete mot våld samlat på ett ställe

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu finns myndigheternas arbete mot våld samlat i en sökbar webbresurs som Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram. Över 300 uppdrag har kartlagts i syfte att öka kunskapen om insatser som görs och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Jämställdhetsmyndighetens webbresurs "Myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor"

Samverkan för samisk hälsa

LÄRANDE EXEMPEL Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar med att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. I nätverket ingår Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget och ett flertal samiska organisationer. För Sofia Kling, som är huvudkoordinator för nätverket, har frågor som berör samiska kvinnors hälsa, och särskilt våldsutsatta samer, blivit en alltmer aktuell fråga.

Lärande exempel om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Sofia Kling och Anna Kråik Åström

Bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen

Ann-Christin Widenstjerna och Carina Frykman som står i ett mötesrum.

LÄRANDE EXEMPEL Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet på att nå fler medarbetare inom vården för att kunna stötta dem i arbetet för patienter som är utsatta för våld. 
Lärande exempel med film om samverkansprojektet Operation Norrsken i Jämtlands län

Spårsäkring erbjuds enligt rutin

LÄRANDE EXEMPEL I Region Västerbotten erbjuder läkarna spårsäkring till patienter som utsatts för sexuella övergrepp. Undersökningen görs med spårsäkringssatsen som utvecklats av NCK vid Uppsala universitet och Nationellt forensiskt centrum. Elin Collins är specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid regionkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Lärande exempel om Region Västerbottens arbete med spårsäkring.

Ladda ner och sprid filmen!

Samtalen till den nationella stödtelefonen till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ökar stadigt. Du vet väl om att även yrkesverksamma kan ringa för att få råd?

Hjälp till att sprida numret ytterligare! Ladda hem informationsfilmen, den finns på en rad olika språk. Filmen är anpassad för sociala medier samt väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Senast uppdaterad: 2022-11-30