Att möta våldsutsatta patienter

en kvinnlig läkare med kort mörkt hår och glasögon. Hon är klädd i vit klädsel för vårdpersonal, överdelen har en blå rand kring halsringningen.

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver ha kunskap om våld och om hur en våldsutsatt patient bör omhändertas.

I mötet med en våldsutsatt patient är det bland annat viktigt att tänka på att prioritera handläggningen så att patienten slipper vänta och att se till att tala med patienten i enrum. Ställ konkreta frågor och fråga rakt på sak till exempel om personen blivit slagen, knuffad eller sparkad. 

Att tänka på i mötet 

Intervju med läkare

Information att ge patienter

PRAKTISKT STÖD Våld kan få konsekvenser för hälsan, både på kort och lång sikt. Det är viktigt att berätta för patienten om de reaktioner som kan komma efter att ha utsatts för våld, samt informera om hur man kan få stöd att hantera reaktionerna. Här finns ett informationsblad att skriva ut och ge till patienter. 

Informationsblad om reaktioner på våld att ge till patienter som är utsatta (pdf)

Filmer om att göra rättsmedicinsk undersökning på barn

PRAKTISKT STÖD Barnskyddsteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som också bemannar alla Barnahus i Region Stockholm, har utvecklat filmer om att göra rättsmedicinsk undersökning på barn. Syftet är att visa hur det kan gå till ur ett barnperspektiv och filmerna stöttar dig som ska göra en sådan undersökning.
Barnskyddsteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus (Karolinska universitetssjukhusets webbplats)

Medarbetare på 1177 utbildas om våld

Carola Söderberg på 1177 som sitter vid en dator med headset på. Hon har halvlångt ljust hår och är klädd i en svart, mönstrad klänning

LÄRANDE EXEMPEL Flera utbildningsinsatser har genomförts av medarbetare på 1177. I Region Halland får personal på sjukvårdsrådgivningen utbildning om våld tillsammans med ambulanssjukvården, sjukresor och handläggare inom färdtjänst. I Region Uppsala har utbildningsinsatser lett till att rutiner för hanteringen av sekretess har tagits fram. Satsningen görs för att öka patientsäkerheten. 

Lärande exempel om utbildningsinsatser på 1177

Anmäl misstanke om barn som far illa

REGELVERK All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården är enligt lag skyldiga att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa. Enligt forskaren Björn Tingberg vid Barnafrid är en anmälan till socialtjänsten den enda chansen att något ska förändras i barnets livsbetingelser. 

Att anmäla oro för barn som far illa
Expertintervju med forskaren Björn Tingberg om betydelsen av orosanmälan

en leksakshäst och böcker på ett bord i ett väntrum. I bakgrunden skymtar ett gosedjur.

Stötta särskilt barn vid utsatthet

REGELVERK Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården ska enligt lagen särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd. Det gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller någon närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) lyfts även barns behov av information.
Socialstyrelsens meddelandeblad om bestämmelserna (pdf)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 5 kap. 7 §

Två gosedjur, en apa och en grävling, som står lutade mot en röd vägg.

Dokumentera säkert med skyddat sökord

FAKTA Patientens svar på frågor om våld, liksom tecken och symtom på våld, ska dokumenteras i patientjournalen. De flesta regioner använder sig av e-journaler och dokumenterar under ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer.

Att sökordet är skyddat innebär att det som skrivs inte går att läsa vid inloggning i 1177 Vårdguiden. 
Att dokumentera med skyddat sökord

Juridiskt stöd för dokumentation

en kvinnlig vårdpersonal som sitter med ryggen mot kameran vid ett skrivbord med två dataskärmar. Hon har uppsatt, mörkt hår och är klädd i vita kläder för vårdpersonal.

PRAKTISKT STÖD Socialstyrelsen har utvecklat ett juridiskt stöd för dokumentation. Stödet beskriver regelverket för informationshantering och dokumentation. I stödet går det att söka på nyckelord som våld, sökträffarna tar exempelvis upp vad som gäller vid skyddade personuppgifter. 
Socialstyrelsens webbsida om juridiskt stöd för dokumentation

Kartläggning av vårdens insatser

FORSKNING Vården för patienter som är utsatta för våld skiljer sig åt över landet. Det visar en kartläggning gjord av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

SKR har identifierat sex utmaningar i vården för våldsutsatta. Till exempel är det en utmaning för vården att patientens behov ofta är dolda samt att vården kan ha svårt att prioritera samtal om våld på grund av tidspress.
SKR:s webbsida om kartläggningen av hälso- och sjukvårdens insatser för våldsutsatta

omslag till kartläggningen om vårdens insatser för våldsutsatta. Omslaget består av en illustration som visar en gravid kvinna som sitter mittemot en vårdpersonal.

SOCIALSTYRELSEN OM DOKUMENTATION

I författningen "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39)" behandlas dokumentation i sjunde kapitlet:

7 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvar
5 § Bestämmelser om att vårdgivaren ska säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal om en patient har skyddade person uppgifter finns i 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. 

Samt under
10 § och 12 § bestämmelser som rör åtgärder för våldsutsatta.

Senast uppdaterad: 2024-04-15