Skyddade uppgifter i patientjournalen

Foto på händer vid ett tangentbord vid en dator.

De flesta regioner och landsting dokumenterar i dag våldsutsatthet i nära relationer i de elektroniska patientjournalerna och använder sig då av ett skyddat sökord. Patienten kan även välja att spärra uppgifter i sin journal eller försegla åtkomst så att den inte går att läsa via nätet.

Patientjournalen har generellt ett mycket starkt skydd för obehöriga genom sekretesslagstiftningen. När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna att läsa sina journaler via "Mina vårdkontakter" (numera 1177 Vårdguiden) på nätet aktualiserades behovet av ett skyddat sökord. Detta för att en partner som utsätter någon för våld inte ska kunna tilltvinga sig information om vad det står i journalen.

Det finns en mängd olika elektroniska journalsystem inom svensk sjukvård och landstingen/regionerna har gjort olika val. År 2014 bestämde Inera, det nationella nätverket för e-journaler, att sökordet skulle vara skyddat nationellt. Det som är dokumenterat under sökordet ”våldsutsatthet i nära relationer” är skyddat för direktåtkomst via nätet. Det innebär att den som loggar in via 1177 Vårdguiden inte kan se vad som står där.

Patienten har även andra möjligheter att skydda sin journal. Hon kan välja att försegla åtkomst så att den inte går att läsa via nätet. Enligt patientdatalagen (2008:355) är det dessutom möjligt att spärra uppgifter i journalen så att de inte blir tillgängliga för andra vårdgivare eller vårdenheter.

Skyddade personuppgifter

Om en patient har skyddade personuppgifter ställer det särskilda krav på journalhanteringen. Identiteten hos den som lever skyddad får inte röjas av misstag. Landsting och regioner bör ha en rutin för att hantera skyddade personuppgifter. Det är viktigt att rutinen är väl känd bland medarbetarna.

Allmänt gäller att patienter bör kunna legitimera sig även om de har skyddade personuppgifter. De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem. Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får som regel inte lämnas ut, såvida inte patienten har samtyckt till det.

Region Uppsalas rutin för patienter med skyddade personuppgifter 

Det är Skatteverket som beslutar om personuppgifter ska bli skyddade.
Skatteverkets webbsida om skyddade personuppgifter.

Reglerna kring journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården finns bland annat i patientdatalagen. Dokumentation av olika åtgärder i journalen kan vara avgörande för patientsäkerheten. Men dokumentationen är även viktig som underlag för rättsintyg. 
Sveriges riksdags webbsida med patientdatalagen (2008:355).

Möjligheter till uppföljning

Genom att ställa samman utdata ur det elektroniska journalsystemet från sökordet våldsutsatthet i nära relationer går det att få uppgifter om hur många patienter som har fått frågor om erfarenheter av våld. Det går också att föra statistik över bland annat hur många som svarat ja respektive nej på frågorna.

Utdata kan användas för att följa hur rutinerna efterlevs på olika avdelningar och enheter över tid. Något som kan ligga till grund för informationssatsningar, uppföljningar och prioriteringar. Det är viktigt att understryka att alla uppgifter i utdata är avidentifierade.

LÄR DIG MER

Socialstyrelsen har ett utbildningsmaterial om digital verksamhetsutveckling och e-hälsolösningar. Socialstyrelsens webbplats "Digital verksamhetsutveckling i vården"

Lärande exempel om Region Uppsalas utveckling av lösning för dokumentation i patientjournal

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017)

NCK:s beställningssida för att beställa rapporten "Uppsalamodellen" i tryckt format

Senast uppdaterad: 2022-05-12