Förslag på flödesschema

Det är lättare att ställa frågor om våld om det finns tydliga rutiner för omhändertagandet av våldsutsatta. Här hittar du förslag på frågor och ett exempel på en lokal rutin – ett enkelt flödesschema kan fungera som ett stöd för att personalen ska kunna ta emot svaret på frågor om våld på ett bra sätt.

Bästa sättet att få reda på om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld föreligger är att ställa en direkt fråga. Grunden för ett bra bemötande är att lyssna och tro på kvinnans berättelse. Det är också viktigt att agera korrekt så att de resurser och alternativ som kan vara till stöd för kvinnan blir kända.

För att personalen ska känna sig trygg i att ställa frågor om våld bör det finnas lokalt förankrade handlingsplaner som ska säkerställa ett gott och adekvat omhändertagande. 

Stillbild från film om att ställa frågor om våldsutsatthet till patienter

Att tänka på:

  • Tala alltid med kvinnan i enrum när hon besöker vårdenheten.
  • Erbjud kvinnan Kvinnofridslinjens telefonkort.
  • Använd auktoriserad tolk vid behov.

Det kan vara svårt att komma igång och ställa frågor om våld rutinmässigt till patienterna. NCK har därför tagit fram ett dokument med förslag på hur frågor kan formuleras.* 
Förslag på rutinfrågor om våld

Ett flödesschema kan vara till stor hjälp. Här ser du ett exempel på en lokal rutin från Uppsala som förklarar hur vårdpersonalen ska agera om kvinnan svarar ja respektive nej på frågor om våldsutsatthet.
Exempel på lokal rutin (Uppsala): Att ställa frågan om våldsutsatthet

* Som grund för NCK:s rutinfrågor har Abuse Assessment Screen framtagen av American Medical Association legat.

Bräcke Diakoni har tillsammans med SPSM tagit fram ett häfte med bilder, pictogram, som stöd för att ställa frågor om utsatthet för våld till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. "Reda-ut"-häfte, prata om våld med hjälp av bilder

Senast uppdaterad: 2022-04-06