Frågeguide för rutinfrågor om våld

Att använda redan formulerade frågor kan vara till hjälp för att ställa frågor om våldsutsatthet. Följande frågeguide bygger på ett etablerat frågeinstrument (Abuse Assessment Scale) och är ett förslag på hur frågor om våld kan formuleras.

Guiden är hämtad från läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" (red. Gun Heimer, Annika Björck, Ulla Albért, Ylva Haraldsdotter, Studentlitteratur, 2019).

Förslag på frågor samt inledande ord

Många kvinnor har upplevt våld i sina relationer och det påverkar hälsan. Jag brukar därför fråga och informera alla.
▶ Har du någon gång i livet blivit utsatt för fysiskt våld, det vill säga blivit slagen, fått en örfil, blivit upptryckt mot väggen eller liknande?
▶ Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att hota dig eller kränka dig?
▶ Har du någon gång blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja?

Många kvinnor lever med en partner som använder våld och hot, så därför frågar jag alla kvinnor om våld i nära relationer.
▶ Känner du dig kontrollerad av din partner?
▶ Händer det att du blir förnedrad eller kränkt av din partner?
▶ Har din partner använt våld mot dig någon gång, som att slå dig med knytnäve eller ge dig en örfil, dra dig i håret, trycka upp dig mot väggen eller något liknande?
▶ Har din partner tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?
▶ Är du rädd för din partner?

Med bilder som stöd

Bräcke Diakoni har tillsammans med SPSM tagit fram ett häfte med bilder, pictogram, som stöd för att ställa frågor om utsatthet för våld till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. "Reda-ut"-häfte, prata om våld med hjälp av bilder

Senast uppdaterad: 2022-10-03