Film 2 På barnmorskemottagningen

I filmen kommer ett par till barnmorskemottagningen. Vad man har med sig i bagaget när man ska bli förälder är betydelsefullt för hur man hanterar såväl graviditet och förlossning som föräldraskap. Det är därför naturligt att fråga om erfarenhet av våld på barnmorskemottagningen. Frågor om våldsutsatthet ska ställas i enrum, annars finns
det en risk att situationen förvärras för den som är utsatt. Filmen visar hur man kan hantera en sådan situation.

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos barnmorska (tillgänglighetsanpassad pdf). 

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

I Region Uppsala har frågor om våld varit en del av vardagsarbetet för barnmorskorna sedan slutet av 1990-talet. Lärande exempel om att ställa frågor om utsatthet för våld till gravida

Graviditetsregistret för statistik över hur många gravida i landet som får frågor om våld. Lärande exempel om hur graviditetsregistret kan få fler att fråga

Om hälso- och sjukvårdens ansvar i webbstödet.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06