Film 3 På barnmorskemottagningen med tolk

I filmen kommer ett par till barnmorskemottagningen. Kvinnan kan inte svenska, mannen vill tolka åt henne i mötet med barnmorskan. Att komma från en annan kultur och inte kunna språket medför att man är i en mycket utsatt situation. Frågor om våld kan upplevas som stötande och det är lätt att känna sig utpekad. Här är det ännu viktigare att barnmorskan klargör att frågan om våldsutsatthet ställs till alla och att våldsutsatthet har en betydelse både för hur man mår och hur man klarar graviditet och föräldraskap.
En auktoriserad tolk ska användas.

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågor till utbildningsfilmen om besök hos barnmorska med tolk (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

I Region Uppsala har frågor om våld varit en del av vardagsarbetet för barnmorskorna sedan slutet av 1990-talet. Lärande exempel om att ställa frågor om utsatthet för våld till gravida

Graviditetsregistret för statistik över hur många gravida i landet som får frågor om våld. Lärande exempel om hur graviditetsregistret kan få fler barnmorskor att fråga

Om hälso- och sjukvårdens ansvar i webbstödet.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06