Film 5 Återbesök hos allmänläkaren

I filmen kommer en kvinna på återbesök hos allmänläkaren. Magtarmbesvär, smärttillstånd av oklar natur, ångest, sömnsvårigheter och depression är vanliga symtom hos patienter i primärvården. Om patienten varit utsatt för våld i sin relation är sådana symtom ännu vanligare. Nedstämdhet är till exempel fyra gånger vanligare hos våldsutsatta kvinnor. Patienten kan ha svårt att själv göra kopplingen mellan våldet och symtomen. 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om återbesök hos allmänläkaren (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

Personalen vid vårdcentralen i Årsta i Uppsala ställer frågor om våldsutsatthet till patienter. Lärande exempel om att dokumentera utsatthet för våld i patientjournalen under ett skyddat sökord 

Kunskapsbankens ämnesguide om hälso- och sjukvårdens ansvar

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06