Film 6 På psykiatriska kliniken

I filmen har en kvinna kommit till en psykiatrisk klinik. Studien "Våld och hälsa" visade att våldsutsatthet, om våldet varit allvarligt, var starkt kopplat till flera olika symtom på psykisk ohälsa som posttraumatiskt stressyndrom, depression, självskadebeteende och riskbruk både hos kvinnor och män. Psykisk ohälsa handläggs ofta inom primärvården och på många ställen söker patienterna psykiatrin bara i akuta situationer. Att den behandling patienten prövat inte hjälper får i många fall sin förklaring om man frågar om våldsutsatthet. 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på psykiatrisk klinik (tillgänglighetsanpassad pdf). 

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

I Östersund har alla anställda på Barn- och ungdomspsykiatrin utbildats om våld. Lärande exempel om BUP:s utbildningssatsning med webbkursen om våld.

Kunskapsbankens ämnesguide om hälso- och sjukvårdens ansvar

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06