Film 8 På akutmottagningen 2

I filmen har en kvinna kommit till en akutmottagning. När man misstänker eller har fått bekräftat att patienten söker efter att ha blivit utsatt för våld finns det mycket man kan göra för att medverka till att patienten får ett fortsatt förtroende för sjukvården. Prioritera handläggningen och ta dig an patienten så snart som möjligt. Samtalet ska ske i enrum. 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på akutmottagningen (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

Ambulanssjuksköterskan Lena Kastbom ställer frågor om våld inom den prehospitala vården. Lärande exempel om möjligheterna att identifiera våldsutsatthet i ambulansen.   

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om våld i nära relationer.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Senast uppdaterad: 2023-07-04