Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta patienter

Två kvinnor som arbetar i vården, den ena i blå kläder och den andra i vita kläder, står i en korridor.

Vården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera patienter som är utsatta för våld samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). För att kunna uppnå god och adekvat vård måste orsaken till de symtom som patienten söker för identifieras. Utsatthet för våld kan vara en sådan orsak. 

Enligt Socialstyrelsen ska varje vårdgivare fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vidare ska vårdgivaren fastställa rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård. Vårdgivaren bör se till att personalen har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård.
Hälso- och sjukvårdens ansvar

Socialstyrelsen om att fråga på rutin

PRAKTISKT STÖD Socialstyrelsens rekommendationer om att ställa rutinmässiga frågor till patienter inom hälso- och sjukvården och tandvården finns samlad i en vägledning som gavs ut 2014. Den syftar till att öka förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att upptäcka våldsutsatthet.

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2014, pdf)

Fyra framgångsfaktorer för arbetet

FAKTA Kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan. Det är fyra grundläggande faktorer i arbetet med att omhänderta patienter som utsatts för våld och utgör tillsammans NCK:s "Uppsalamodellen". I NCK:s rapport "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso­ och sjukvården" beskrivs hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom Region Uppsala har utvecklats. 

NCK:s rapport "Uppsalamodellen" (pdf, 2017)
Sammanfattning av NCK:s rapport "Uppsalamodellen"

illustration som visar de fyra framgångsfaktorerna i uppsalamodellen. Illustrationen består av en blå rund ring uppdelade i fyra olika färgfält.
Senast uppdaterad: 2023-07-13