Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt. Det kan vara hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner. 

Typiskt för hedersrelaterat våld är dess kollektiva uttryck. Det kan finnas ett stort antal förövare, ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Därför är det viktigt att samtala med patienten enskilt. 

Om hedersrelaterat våld
Om könsstympning

Oro kring oskuld och heder

PRAKTISKT STÖD Det är inte ovanligt att unga flickor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck söker till hälso- och sjukvården för oro kring oskuld och heder. Detta eftersom det i vissa grupperingar anses vara skamligt att kvinnor har sexuella relationer innan de gifter sig. NCK har på regeringens uppdrag tagit fram en handledning för hälso- och sjukvården om stöd till flickor och kvinnor som drabbas av hedersproblematik.

Material ur NCK:s handledning "Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder"

Nationell handlingsplan mot könsstympning

FAKTA Könsstympning fördöms internationellt och FN ser det som en allvarlig kränkning och ett grovt brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. De flesta könsstympas som barn men åldern då ingreppet utförs, typen av ingrepp och omfattningen varierar. Sedan 2018 finns en nationell handlingsplan mot könsstympning. 

Webbstödets sida om könsstympning

Forskning om hedersrelaterat våld

LÄSTIPS "Heder och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar" (2019) från Örebro universitet beskriver det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och karaktär. Rapporten tar också upp hur hjälpinsatser ges och tas emot. Innehållet bygger på en studie som i sin tur består av kvalitativa och kvantitativa delstudier och har gjorts på uppdrag av Stockholms, Göteborgs och Malmö stad 2017–2018.

Rapporten "Heder och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar" (pdf, 2019)

Senast uppdaterad: 2023-02-27