Att möta kvinnor och flickor som könsstympats

I mötet med kvinnor med bakgrund i länder där könsstympning/kvinnlig omskärelse praktiseras kan det vara viktigt att som yrkesverksam påminna sig om att först och främst lyssna på varför patienten söker vård.

Forskning har visat att yrkesverksamma tenderar att ta fasta på omskärelsen om det kommer fram att patienten är omskuren. Orsakerna till att kvinnan söker vård kan då hamna i skymundan. Det är betydelsefullt att se sakligt på personen och ingreppet. Många, men inte alla, kvinnor som könsstympas får problem efter ingreppet.

I mötet med patient 
Mer om könsstympning

Experter om könsstympning

Könsstympning.se – samlad information om könsstympning

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld står bakom könsstympning.se där de samlat information till dig som i yrket möter flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, för att hjälpa dig att bemöta, stötta och hjälpa på rätt sätt.
https://www.hedersfortryck.se/konsstympning/

Här finns även material framtaget i en myndighetsgemensam informationsinsats för att öka kunskapen om könsstympning.
https://www.hedersfortryck.se/publikationer/informationsmaterial-for-att-oka-kunskapen-om-konsstympning/

Världshälsoorganisationens riktlinjer

PRAKTISKT STÖD Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade 2015 en vägledning för hur vården ska hantera komplikationer på hälsan efter könsstympning. Vägledningen vänder sig till yrkesverksamma inom vården som möter kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning. Utifrån vägledningen utarbetades rekommendationer som rör tre områden:

  • Öppningsoperationer
  • Psykisk hälsa
  • Kvinnlig sexuell hälsa.

Vägledningen "WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation" (pdf, uppdaterad 2016)

Senast uppdaterad: 2023-10-10