Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

För medarbetare i vården finns det flera aspekter att tänka på i mötet med en patient som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. De har bland annat att göra med våldets kollektiva uttryck.

För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt. Det sker för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå vad de uppfattar som förlorad heder.

Typiskt för hedersrelaterat våld och förtryck, och det som skiljer det från andra former av mäns våld mot kvinnor, är just dess kollektiva uttryck. Det kan finnas ett stort antal förövare, ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Våldet är i vissa fall socialt accepterat och sanktionerat inom en begränsad krets. Det grövsta våldet är i regel planerat i förväg och både kvinnor och män, inte minst hbtqi-personer, kan utsättas.

Anlita tolk om den våldsutsatta inte behärskar svenska

Tolk kan i vissa fall behövas för att göra en muntlig tolkning eller en skriftlig översättning. En myndighet bör anlita tolk när man har att göra med någon som exempelvis inte behärskar svenska. Om en tolk behövs vid samtal med den utsatta personen själv eller med andra berörda är det helt avgörande att tolkningen sker på ett korrekt sätt. Det är viktigt att använda en tolk som är neutral både i förhållande till den våldsutsatta och till den eller dem som utövar våldet, så att använda en familjemedlem som tolk kan vara direkt olämpligt. 


Tänk på att...

  • Det är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt, att få en helhetsbild av kvinnans situation eftersom det kan finnas flera förövare.
  • Om hälso- och sjukvårdspersonal frågar efter våld, kränkningar och kontroll kan det hjälpa kvinnorna att berätta.
  • Personalen bör göra en riskbedömning för att utreda om det finns behov av skydd och kontakt med socialtjänst eller remittering till kurator till exempel. Om personen är minderårig finns det en skyldighet att anmäla till socialtjänsten.


Kunskapsbankens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck


Webbutbildning

Länsstyrelsen Stockholms webbutbildning "Webbkurs heder" om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till dem som arbetar inom socialtjänst, skola och förskola men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende.

Illustration från webbkurs heder som utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm.
Senast uppdaterad: 2022-08-23